Biznes i finanse

PAMAPOL SA (15/2022) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Pamapol S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającym jako zarządzający funduszu FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiadomienie o następującej treści:

„FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440 („Towarzystwo”), działając w imieniu własnym jako zarządzający funduszu FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”, „FORUM 109 FIZ”) wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1672 („Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamia o zmianie stanu posiadania głosów w Pamapol S.A., w związku z pośrednim nabyciem akcji Pamapol S.A. („Spółka”) przez FORUM 109 FIZ w liczbie 28.247.407 akcji Spółki, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce i przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU

W dniu 27 maja 2022 r. podmiot zależny od FORUM 109 FIZ, MP Inwestors S. r.l. z siedzibą w Luksemburgu („MP Inwestors”) zawarł:

– z Pawłem Szataniak umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której z momentem jej podpisania na rzecz MP Inwestors przeszła własność 50 udziałów STRUKTURA sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu ( „STRUKTURA”), stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki STRUKTURA, uprawniających do wykonywania 50% głosów na zgromadzeniu wspólników STRUKTURA;

– z Mariuszem Szataniak umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której z momentem jej podpisania na rzecz MP Inwestors przeszła własność 50 udziałów STRUKTURA, stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki STRUKTURA, uprawniających do wykonywania 50% głosów na zgromadzeniu wspólników STRUKTURA.

zwane dalej łącznie „Umowami Sprzedaży”.

Na podstawie Umów Sprzedaży MP Inwestors nabył 100 udziałów spółki STRUKTURA, stanowiących 100% kapitału zakładowego STRUKTURA, przez co podmiot zależny Funduszu – MP Inwestors – stał się podmiotem dominującym spółki STRUKTURA, która to spółka jest komplementariuszem spółki AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu („AMERYKANKA”), posiadającej bezpośrednio 28.247.407 akcji Spółki, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku zawarcia Umów Sprzedaży zmianie uległ stan posiadania akcji Spółki przez Fundusz.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I. Fundusz ani żaden inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie posiadał akcji Spółki.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI

Po zdarzeniu opisanym w pkt I. Fundusz posiada pośrednio, poprzez AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu (podmiot zależny od MP Inwestors) – 28.247.407 akcji Spółki, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, a żaden inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie posiada akcji Spółki.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, brak było podmiotów zależnych od Funduszu posiadających akcje Spółki przed zdarzeniem opisanym w pkt I.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, po zdarzeniu opisanym w pkt I. podmiotem zależnym od Funduszu posiadającym akcje Spółki jest AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu (podmiot zależny od STRUKTURA i MP Inwestors), natomiast brak jest innych podmiotów zależnych od Funduszu posiadających akcje Spółki.

V. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3) LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, nie występowały ani nie występują wobec funduszy zarządzanych przez Towarzystwo osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

VI. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 2 i 3 USTAWY O OFERCIE

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, Zawiadamiający, ani żaden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, ani żaden z ich podmiotów zależnych, nie posiadali przed zdarzeniem opisanym w pkt I ani nie posiadają aktualnie instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie. Tym samym funduszom zarządzanym przez Towarzystwo nie przysługiwało ani nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz pkt 8) Ustawy o Ofercie.

VII. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ

Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi w przypadku funduszy zarządzanych przez Zawiadamiającego odpowiednio: 28.247.407 głosów; 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM