Biznes i finanse

TRAKCJA SA (31/2022) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) wraz z wynikami głosowania, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2022 roku, po zarządzonej w dniu 6 maja 2022 r. przerwie w obradach. Treść podjętej uchwały wraz z wynikiem głosowania znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje, że na podstawie wniosku zgłoszonego w trakcie trwania obrad przez akcjonariusza Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., NWZ podjęło uchwałę o zaniechaniu rozpatrzenia sprawy umieszczonej w punkcie 5 porządku obrad NWZ dotyczącej:

„Powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu”.

Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM