Biznes i finanse

TRAKCJA SA (24/2022) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż na postawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) zwołane na 6 maja 2022 r. ogłosiło przerwę w obradach do dnia 2 czerwca 2022 roku, do godz. 12:00, które kontynuowane będą w Hotelu Mercure (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa). Ogłoszenie przerwy nastąpiło w związku z żądaniem ogłoszenia przerwy w obradach NWZ zgłoszonym przez akcjonariusza Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowania do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 19 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM