Biznes i finanse

DECORA SA (11/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ( Emitent ; Spółka ) informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Pana Włodzimierza Lesińskiego – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki projekt uchwały do punktu 16 (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 6 czerwca 2022 roku.

Otrzymany od akcjonariusza projekt uchwały, jak również treść zmodyfikowanego formularza do głosowania przez pełnomocnika i zestawienia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM