Biznes i finanse

STS HOLDING SA (14/2022) Wypłata dywidendy za 2021 rok

Zarząd STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 22 czerwca 2022 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 rok. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 57 917 934,46 zł. Liczba akcji objęta dywidendą: 156 534 958. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,37 zł. Pozostałą kwotę przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 178.165,63 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło dzień dywidendy na 16 sierpnia 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy: 26 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM