Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (21/2022) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. otrzymał zgłoszenie od akcjonariusza Spółki: Pana Pawła Holstinghausen Holsten, następujących kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki:

1) Pana Pawła Holstinghausen Holsten;

2) Pana Roberta Florczykowskiego;

3) Pana Florenta Gros;

4) Pana Krzysztofa Samotij;

5) Pana Macieja Wróblewskiego.

Kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.) spełniają następujący kandydaci:

1) Pan Robert Florczykowski;

2) Pan Florent Gros;

3) Pan Krzysztof Samotij.

Jednocześnie, Zarząd Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe wyżej wymienionych kandydatów oraz treść złożonych przez nich oświadczeń i zgód na kandydowanie, jak również treść zawiadomienia od akcjonariusza wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM