Biznes i finanse

ASSECO BS SA (11/2022) Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 12 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 lipca 2022 r.,

2.Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 12 lipca 2022 r.,

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM