Biznes i finanse

ZPC OTMUCHÓW SA (7/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Emitent, Spółka] niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: W dniach 6-7 grudnia 2022 r. przeprowadzono subskrypcję prywatną akcji serii F, a umowy objęcia tych akcji zostały zawarte w dniu 14 grudnia 2022 r.

2) data przydziału papierów wartościowych: 14 grudnia 2022 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 4.823.679 akcji serii F.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 4.823.679 akcji serii F.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 4.823.679 akcji serii F.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 2,66 zł za jedną akcję serii F.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje serii F objęły 3 podmioty.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: akcje serii F objęły 3 podmioty.

10) nazwa (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 12.830.986,14 zł.

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 87.954,91 zł. Koszty zostaną pokryte w całości z kapitału obrotowego Spółki.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,02 zł.

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

– datę powstania wierzytelności,

– przedmiot wierzytelności,

– wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

– opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

– przedmiot wkładów niepieniężnych,

– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Nie dotyczy. Akcje Serii F pokryte zostały w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM