Biznes i finanse

LIBET SA (8/2022) Powołanie Prezesa Zarządu LIBET S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13.06.2022 roku powołała Pana Tomasza Chełmickiego do Zarządu Spółki, powierzając mu z dniem 30 czerwca 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, jako członek jej organu.

Informacje dot. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Prezesa Zarządu ujęto w załącznikach do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM