Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (13/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta – korekta

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informujemy, że w treści Raportu Bieżącego nr 13/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska.

Omyłka polega na podaniu niepełnej informacji, gdyż wskazano kandydaturę (…) Pana Stanisława Borkowskiego a winno być: Pana Bogdana Stanisława Borkowskiego.

Poniżej przedstawiamy treść skorygowanego raportu:

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oraz zgodnie z zasadą 4.9 rozdziału 4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu określonym Uchwałą Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku informujemy, iż w dniu 14 czerwca 2022 r. wpłynęło zawiadomienie od PGE Energia Ciepła S.A. o zgłoszeniu kandydatury Pana Bogdana Stanisława Borkowskiego na Członka Rady Nadzorczej w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KOGENERACJI S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2022 r. (Raport bieżący 10/2022).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogdan Stanisław Borkowski wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go w skład Rady Nadzorczej Emitenta oraz spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym m.in. kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1415).

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Bogdana Stanisława Borkowskiego, celem umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM