Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (22/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii K emitowanej w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku z planowanym złożeniem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 2 z 10 grudnia 2021 r. („Akcje”), informuje o zakończeniu subskrypcji Akcji.

Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z uprawnionymi osobami w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 grudnia 2021 r. (data podjęcia uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji Akcji)

Data zakończenia subskrypcji: 31 grudnia 2021 r. (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji)

2) Data przydziału Akcji.

Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeks spółek handlowych. Wszystkie umowy objęcia Akcji zostały zawarte do 31 grudnia 2021 r.

3) Liczba Akcji objętych subskrypcją.

Subskrypcja objęła 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od Akcji, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji, zawarły takie umowy ze Spółką.

5) Liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 30.738 Akcji.

6) Liczba Akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Nie dotyczy.

7) Cena po jakiej Akcje były obejmowane.

Akcje były obejmowane po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.

Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 66 osobami fizycznymi.

9) Liczbie osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji poszczególnych transzach.

Nie dokonano przydziału akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 66 osobami fizycznymi.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisje.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby i ceny emisyjnej.

3073,80 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote 80/100).

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Spółka nie poniosła kosztów zaliczonych do kosztów emisji takich jak kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego czy promocji oferty.

13) Średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

Jak wskazano powyżej Spółka nie poniosła kosztów emisji Akcji, o których mowa powyżej, w związku z tym nie istnieje średni koszt przeprowadzenia subskrypcji jednej Akcji.

14) Sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności, w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne.

Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi (przez zapłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM