Biznes i finanse

POLENERGIA SA (25/2022) OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ WEZWANIA DO ZAPŁATY

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („POLO”) od Jeronimo Martins Polska S.A. („JMP”) wezwania do zapłaty kwoty 3.501.380,00 zł oraz kwoty 36.027.198,00 zł tj. łącznie kwoty 39.528.578,00 zł („Wezwanie”), w terminie 7 dni od daty doręczenia Wezwania.

Wezwanie jest lakoniczne i nie wskazuje jednoznacznie podstaw prawnych i faktycznych roszczeń.

Wezwanie oparte jest na dwóch, analogicznych co do treści, umowach sprzedaży energii elektrycznej z dnia 23 września 2021 roku (obie umowy łącznie: „Umowy”), dotyczących dostaw przez POLO energii elektrycznej do wskazanych w Umowach obiektów handlowych JMP. Umowy zostały wypowiedziane przez POLO i ulegną rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2022 roku.

Emitent uważa, że zgłoszone roszczenia są bezzasadne.

Emitent w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa będzie podawał do publicznej wiadomości dalsze informacje dotyczące Wezwania.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM