Biznes i finanse

TRITON DEVELOPMENT SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 21.06.2022 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie) Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 21.06.2022 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis Poland Audit, Tax _ Accounting Sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzą:

– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.601 tys. zł;

– rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.910 tys. zł;

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.910 tys. zł;

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 344 tys. zł;

– dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2021 w wysokości 1.910.228,90 zł (słownie jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis Poland Audit, Tax _ Accounting Sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2021, w skład którego wchodzą:

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109.459 tys. zł;

– rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.022 tys. zł;

– skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.022 tys. zł;

– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.263 tys. zł;

informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.431.553 (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy z 3.606.577 (trzech milionów sześćset sześciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji reprezentujących 56,67 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.431.553 (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Karolowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.04.2021 r. do 16.12.2021 r.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Elwirowi Świętochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 15.04.2021 r.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 392. § 1. K.s.h. oraz par. 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. ustala:

1. wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej na kwotę 2.200 zł brutto.

2. dodatki funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dla:

a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.200 zł brutto;

b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.200 zł brutto;

c. Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 2.200 zł brutto, o ile Przewodniczący Komitetu Audytu nie pełni również funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.03.2022 r.

W głosowaniu oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.914.106 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy sto sześć) akcji reprezentujących 61,50 % kapitału zakładowego, to jest oddano 4.739.082 (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM