Biznes i finanse

ZPC OTMUCHÓW SA (11/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku [ZWZ].

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe [jednostkowe i skonsolidowane] za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Z.P.C. Otmuchów S.A. za rok obrotowy 2021 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w ramach publikacji raportów rocznych, natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 wraz ze Sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Z.P.C. Otmuchów S.A., oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, oraz Sprawozdanie z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok będące przedmiotem obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 8/2022 łącznie z projektami uchwał ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM