Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (17/2022) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Zarząd ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 04.07.2022 r. powziął informację o zakończeniu postępowania przetargowego prowadzonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie i wyborze oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. jako oferty najkorzystniejszej. Przetarg dotyczy postępowania pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV „Małopole” gm. Dąbrówka wraz z linią zasilającą 110 kV”.

Cena oferty wynosi 22.870.000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Spółka podaje niniejszą informację do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Spółka ELEKTROTIM S.A. będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM