Biznes i finanse

ERBUD SA (41/2022) Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane – Budowa Hal Nadarzyn Maximus 90 954 kw.m o wartości 40,2 mln EUR

W nawiązaniu do RB 11/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 r otrzymał od CARPINO Sp. z o.o. (Właściciel/Zleceniodawca) podpisaną Umowę o roboty budowlane NADARZYN PL_P746_PL0079.

Niniejsza Umowa została podpisana na niżej wyspecyfikowanych warunkach:

Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) CARPINO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Litewskiej 1

Wartość kontraktu 40 200 000,00 EUR

Umowa jest etapowana:

Etap „0” – 5 508 714,30 EUR;

Etap I – 9 160 851,30 EUR;

Etap II – 9 883 487,37 EUR;

Etap III – 15 646 947,20 EUR

Przedmiot kontraktu Budowa Hal Nadarzyn Maximus 90 954 kw.m – wykonanie wszelkich robót budowlanych koniecznych do realizacji obiektu i oddanie do użytkowania (na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie wszelkich robót towarzyszących oraz prac projektowych

Miejsce wykonywania kontraktu Nadarzyn

Terminy realizacji Ukończenie prac: 30.07.2023

Warunki płatności Pierwsza faktura będzie płatna z terminem 60 dni od jej doręczenia, pozostałe – 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) GWARANCJA BANKOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA: 5% CENY kontraktu netto

GWARANCJA BANKOWA NA OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI: 5% CENY KONTRAKTU netto

Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) OKRESY GWARANCJI i RĘKOJMI:

na okres 5 (pięciu) lat od daty podpisania PROTOKOŁU ZDAWCZO – ODBIORCZEGO

Kary 1) KARA UMOWNA ZA OPÓŹNIENIE TERMINÓW ZAKOŃCZENIA PRAC (w tym wcześniejszego dostępu/terminów realizacji wskazanych w harmonogramie/usunięcia wad): 0,1% CENY KONTRAKTU za każdy dzień takiego opóźnienia;

2) KARA UMOWNA Z POWODU ODSTĄPIENIA: 10% CENY KONTRAKTU.

3) KARA UMOWNA ZA OPÓŹNIENIE W USUNIĘCIU USTEREK: 1000 EURO za opóźnienie w usunięciu każdej usterki za każdy dzień opóźnienia.

LIMIT KAR: 10% CENY KONTRAKTU w odniesieniu do KARY UMOWNEJ ZA OPÓŹNIENIE TERMINÓW ZAKOŃCZENIA PRAC

Uwagi Inwestor będzie zlecał każdy etap odrębnym zleceniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM