Biznes i finanse

CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 681 504 5 508 922 1 421 499 1 206 078
Zysk z działalności operacyjnej -1 240 50 295 -264 11 011
Zysk (strata) brutto -276 776 -55 077 -58 884 -12 058
Zysk (strata) netto -331 980 -46 294 -70 629 -10 135
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -289 516 -79 866 -61 595 -17 485
Strata netto z działalności zaniechanej -42 464 33 572 -9 034 7 350
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 269 140 -126 000 57 260 -27 585
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -296 309 -152 048 -63 040 -33 288
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -438 265 702 729 -93 241 153 850
Przepływy pieniężne netto, razem -465 534 424 681 -99 043 92 976
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -5,28 -1,46 -1,12 -0,32
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -5,28 -1,46 -1,12 -0,32
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -0,77 0,61 -0,16 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -0,77 0,61 -0,16 0,13
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 31.10.2022 31.01.2022 31.10.2022 31.01.2022
Aktywa, razem 7 536 352 7 500 732 1 600 449 1 623 254
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 678 846 6 349 134 1 418 345 1 374 034
Zobowiązania długoterminowe 2 821 368 3 410 175 599 156 738 005
Zobowiązania krótkoterminowe 3 857 378 2 938 859 819 168 636 007
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
Kapitał własny 857 606 1 151 598 182 124 249 220
Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 165 1 187
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000 54 868 000 54 868 000 54 868 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,63 20,99 3,32 4,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,63 20,99 3,32 4,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego od 01.02.2022 do 31.10.2022 od 01.02.2021 do 31.10.2021 od 01.02.2022 do 31.10.2022 od 01.02.2021 do 31.10.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 051 821 1 833 201 436 528 401 346
Zysk z działalności operacyjnej 47 437 45 288 10 092 9 915
Zysk (strata) brutto -50 366 469 795 -10 715 102 853
Zysk (strata) netto -48 274 476 993 -10 270 104 429
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 205 502 631 037 43 721 138 154
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 689 -859 137 -10 359 -188 092
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -157 537 245 321 -33 516 53 709
Przepływy pieniężne netto, razem -723 17 221 -154 3 770
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,89 8,68 -0,19 1,90
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,89 8,68 -0,19 1,90
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 31.10.2022 31.01.2022 31.10.2022 31.01.2022
Aktywa, razem 3 243 219 3 392 071 688 742 734 087
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 043 527 2 144 106 433 971 464 012
Zobowiązania długoterminowe 1 342 126 1 155 500 285 019 250 065
Zobowiązania krótkoterminowe 701 401 988 606 148 952 213 947
Kapitał własny 1 199 691 1 247 965 254 771 270 076
Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 165 1 187

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM