Biznes i finanse

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (22/2022) Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16 dla jedenastego okresu odsetkowego.

Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16 (WIBOR 6M) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi 7,36% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 6,99%).

Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,73 p.p.) dla jedenastego Okresu Odsetkowego wynosi 8,09% w skali roku i naliczana jest od dnia 11 grudnia 2022 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 7,72%).

Dzień Płatności Odsetek za jedenasty Okres Odsetkowy przypada w dniu 11 czerwca 2023 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-16 za jedenasty Okres Odsetkowy wynosi 40,34 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 38,71 PLN).

Tabela odsetkowa dla jedenastego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM