Biznes i finanse

BUDIMEX SA (73/2022) Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce – II Etap inwestycji – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 08.12.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A.

a Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa: „Zakład Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” na: „Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce obejmujących m. in. budowę nowych obiektów i przebudowę istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem terenu”.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 24.10.2022 r.

w raporcie bieżącym numer 62/2022.

Wartość umowy: 294 615 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: do dnia 18.01.2027 r.

Okres gwarancji: 3 lata na wszystkie roboty oraz urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego poszczególnej Części Przedmiotu Umowy.

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: Brak

Warunki płatności: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 100% Wynagrodzenia brutto

Naliczenie zastrzeżonej Kontraktem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM