Biznes i finanse

FASING SA (38/2022) Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 13 grudnia 2022 roku z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 września 2009 roku (o zawartej umowie informowaliśmy raportem bieżącym nr 29/2009 w dniu 23.09.2009r., o zmianach do umowy w rb nr 25/2015 z dnia 19.06.2015r., w rb nr 41/2017 z dnia 13.11.2017r., w rb nr 33/2019 z dnia 27.06.2019 roku, w rb nr 8/2020 w dniu 26.02.2020r oraz rb nr 54/2020 w dniu 18.12.2020r.).

Zgodnie z zawartym aneksem Limit został udzielony na okres od dnia 22 września 2009 roku do dnia 21 grudnia 2023 roku oraz uległ podwyższeniu z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł.

W ramach Limitu PKO BP SA udziela Kredytobiorcy sublimitów na:

1) akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym – do kwoty 6.000.000,00 zł.

2) gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym – do kwoty 6.000.000,00 zł.

Zabezpieczenie umowy kredytowej stanowią:

1) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową poręczony do kwoty 6.000.000,00 zł przez KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;

2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 9.000.000,00 zł na stanowiącej własność Kredytobiorcy rzeczy ruchomej – maszynie produkcyjnej;

3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia środka trwałego, o którym mowa w pkt 2.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM