Nauka i technologie

Budowanie Zielonego Cyfrowego Partnerstwa pomiędzy Chinami a Europą jako fundament dla globalnego zrównoważonego rozwoju

TAICANG, Chiny, 14 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ — W dniach 10-11 grudnia w Taicang w prowincji Jiangsu odbyły się dwa wydarzenia mające na celu promowanie działań klimatycznych i współpracy pomiędzy Chinami a Europą w zakresie zrównoważonego rozwoju: Konferencja Ekologicznego Zrównoważonego Rozwoju (2022) i Forum Wysokiego Szczebla z udziałem Chin i Unii Europejskiej w sprawie zrównoważonego rozwoju. Konferencję, zorganizowaną wspólnie przez Biuro Współpracy pomiędzy Chinami i Unią Europejską w zakresie Neutralności Węglowej (ang. China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office – CECCO) oraz Centrum Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Technologicznej przy Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych, poprowadziły wspólnie dwie instytucje: Chiński Ludowy Instytut Spraw Zagranicznych i Chińskie Towarzystwo Ekonomii Przemysłowej.

Konferencja, której hasło przewodnie brzmiało: „Synergiczna transformacja ekologiczna i cyfrowa – praktyka chińska”, zainicjowała realizację pilotażowych projektów współpracy Chin z Unią Europejską na rzecz innowacji w obszarze neutralności węglowej. Stanowiła ona również okazję do podjęcia dyskusji tematycznych w ramach sympozjum pt. „Cyfryzacja napędza ekologiczny i zrównoważony rozwój” oraz Chińsko-Europejskiego Forum w sprawie neutralności węglowej miast, a także do uruchomienia inicjatywy „Earth Aspiration Action” (E2A).

Ceremonii otwarcia przewodził Zhang Ji, przewodniczący Chińskiego Stowarzyszenia Ekonomii Przemysłowej. W konferencji uczestniczyli pionierzy działań na rzecz globalnego klimatu oraz liderzy chińskich i europejskich organizacji krajowych i regionalnych. Prelegenci podkreślali, że promowanie przez Chiny synergicznego rozwoju ekologicznego i cyfrowego zwiększyło możliwości podejmowania wspólnych wyzwań stojących przed światem i nadało nowy rytm globalnemu zrównoważonemu rozwojowi. Uczestnicy wydarzenia sformułowali zalecenia i sugestie dotyczące mechanizmu globalnej współpracy obejmującej m.in. szeroko zakrojone konsultacje, wspólne działania i wzajemne korzyści, budowanie zielonego cyfrowego partnerstwa i sojuszu, a także wspieranie przywództwa młodzieży.

Xie Zhenhua, specjalny pełnomocnik rządu Chin ds. zmian klimatycznych, przedstawił propozycje systemowych rozwiązań w zakresie neutralności węglowej, mechanizmu skoordynowanego rozwoju neutralności węglowej oraz bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego, zielonych inwestycji i mechanizmu finansowania, a także wezwał do rozszerzenia współpracy pomiędzy Chinami i Europą w walce z kryzysem klimatycznym.

Laurent Fabius, przewodniczący Rady Konstytucyjnej Francji, przewodniczący konferencji klimatycznej w Paryżu i były premier Francji, podkreślił konieczność skupienia się na wzmocnieniu globalnej koordynacji, przyspieszeniu działań, poprawie wsparcia finansowego i promowaniu sprawiedliwej transformacji w erze „post-paryskiej”.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawił wysiłki podejmowane przez UE w zakresie promowania regionalnej i globalnej współpracy na rzecz neutralności węglowej oraz wyraził własne oczekiwania dotyczące pogłębienia współpracy pomiędzy Chinami a UE w tych dziedzinach.

Mary Robinson, była prezydentka Irlandii, wyjaśniła rolę Chin w zapewnieniu globalnej reakcji na zmiany klimatu, a także obecny status i perspektywy współpracy chińsko-europejskiej, podkreślając przy tym kluczową rolę społeczeństw obywatelskich.

Teresa Ribera Rodríguez, wicepremier hiszpańskiego rządu oraz ministra ds. transformacji ekologicznej i wyzwań demograficznych, wskazała na obecne wyzwania stojące przed światem w zakresie utrzymania globalnego wzrostu temperatury na poziomie poniżej 1,5 stopnia, a także podkreśliła pilność i znaczenie pogłębienia współpracy chińsko-hiszpańskiej i chińsko-europejskiej w obszarach energii, wody i ekosystemu.

Laurence Tubiana, dyrektor generalna Europejskiej Fundacji na Rzecz Klimatu, podkreśliła znaczenie współpracy między Chinami i Unią Europejską oraz udziału kapitału prywatnego w kontekście rozwiązania problemu znacznej luki finansowej w globalnych działaniach związanych z kryzysem klimatycznym, a także ponownie wyraziła oczekiwania dotyczące wzmocnienia globalnej współpracy w zakresie ekologicznych finansów.

Wang Chao, prezes Chińskiego Ludowego Instytutu Spraw Zagranicznych, przedstawił sugestie dotyczące budowania solidnych i stabilnych stosunków chińsko-europejskich, w tym dotyczące dążenia do prawidłowego pozycjonowania ekologicznych stosunków chińsko-unijnych opartych na wzajemnym zaufaniu, pogłębiania chińsko-europejskiej praktycznej współpracy w zakresie zmian klimatycznych z ukierunkowaniem na rozwój oraz pełnego wykorzystania chińsko-europejskiej wymiany międzynarodowej opartej na innowacji.

Główne przemówienia podczas konferencji wygłosili liderzy chińskich i europejskich agencji rządowych, ośrodków analitycznych i stowarzyszeń przemysłowych. Zinterpretowali oni kwestie strategicznego planowania, lokalne praktyki i układ transformacji przemysłowej w obszarze synergicznego rozwoju ekologicznego i cyfrowego, a także podkreślili rolę ośrodków analitycznych w działaniach na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji oraz praktycznych innowacji.

Xin Guobin, chiński wiceminister przemysłu i technologii informacyjnych, przedstawił badania i osiągnięcia chińskiego rządu w promowaniu ekologicznej i niskoemisyjnej transformacji przemysłowej, a także kluczowe inicjatywy strategiczne realizowane w tym zakresie w ramach 14. planu pięcioletniego. Zaproponował on ponadto, aby w przyszłości skupić się na technologii cyfrowej umożliwiającej ekologiczną i niskoemisyjną transformację przemysłową oraz rozwój poprzez zwiększenie korzyści dla środowiska i wzmocnienie zarządzania emisjami, a także przedstawił sugestie dotyczące dalszego pogłębiania synergicznego rozwoju ekologicznego i cyfrowego w przyszłości.

Jennifer Morgan, specjalna pełnomocniczka ds. międzynarodowych działań na rzecz klimatu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec, dokonała przeglądu wyników COP 27, przedstawiła kluczowe prace prowadzone przez Niemcy i UE w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz wyraziła oczekiwania dotyczące wzmocnienia współpracy w obszarze klimatu pomiędzy UE, Niemcami i Chinami w celu promowania globalnego rozwoju oraz ekologicznej i niskoemisyjnej transformacji.

Zhang Chonghe, prezes Chińskiej Krajowej Rady Przemysłu Lekkiego, zasugerował pogłębienie współpracy chińsko-europejskiej poprzez budowę „miast zdatnych do zamieszkania zgodnie z koncepcją utrzymania wzrostu temperatury na poziomie poniżej 1,5 stopnia” oraz realizację wspólnych badań i innowacji, a tym samym wspólne promowanie ekologicznego i niskoemisyjnego stylu życia oraz zrównoważonego rozwoju.

Zheng Xinli, ekspert wyższego szczebla w CECCO i prezes Chińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zielonego Zrównoważonego Rozwoju, omówił praktyczne i innowacyjne badania prowadzone przez CECCO w obszarze zielonego zrównoważonego rozwoju i neutralności węglowej. Przedstawił on również sugestie dotyczące promowania praktycznej współpracy pomiędzy Chinami i UE w takich aspektach jak: pogłębianie współpracy w obszarze badań nad zrównoważonym rozwojem i neutralnością węglową, badanie innowacyjnych przypadków wdrażania w ramach projektów pilotażowych, budowanie mechanizmów i platform wymiany i współpracy czy wprowadzenie długoterminowych i stabilnych mechanizmów wsparcia finansowego. Ponadto w ceremonii otwarcia udział wzięli:

Feng Tie, ambasador Chin w Danii, He Xiangdong, ambasador Chin w Irlandii, Signe Brudeset, ambasador Norwegii w Chinach, Wang Hongjian, Chargé D’affaires ad Interim Chińskiej Misji przy Unii Europejskiej oraz Wan Degang, radca-minister przy Ambasadzie Chin w Szwecji.

Wdrażanie i realizacja stanowią klucz do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i neutralności węglowej.

W obecności chińskich i europejskich przywódców, organizacje międzynarodowe, rządy Chin i krajów europejskich oraz przedsiębiorstwa podpisały umowy o współpracy w celu utworzenia strefy współpracy na linii Chiny ‒ UE w zakresie zielonych i cyfrowych innowacji (Taicang), wdrożenia pilotażowego projektu współpracy Chin z Unią Europejską na rzecz innowacji w obszarze neutralności węglowej (Taicang) w celu przeanalizowania wspólnego chińsko-europejskiego modelu zielonego i zrównoważonego rozwoju, zbudowania zróżnicowanej chińsko-europejskiej sieci partnerskiej oraz promowania zastosowania i promocji pilotażowych projektów współpracy Chin z Unią Europejską na rzecz innowacji w obszarze neutralności węglowej. Wydano certyfikaty dla 28 projektów (wskazanych w dalszej części) z Chin i Europy wybranych w 2022 r. i podpisano porozumienia. Partnerzy pochodzą z 13 krajów i regionów świata, w tym z Chin, Unii Europejskiej, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Finlandii.

Biuro Współpracy między Chinami i Unią Europejską w zakresie Neutralności Węglowej (CECCO), wspólnie z międzynarodowymi partnerami, w tym Rolandem Bergerem, sporządzi Raport Roczny na temat ekologicznej i niskoemisyjnej współpracy przemysłowej pomiędzy Chinami i UE. W raporcie uwzględnione zostaną ostatnie postępy i trendy w zakresie rozwoju polityki neutralności węglowej, technologii, standardów, projektów i mechanizmów finansowania w Chinach i Europie. Ocenie poddana zostanie realizacja chińsko-europejskich projektów pilotażowych w zakresie neutralności węglowej, a szczególne osiągnięcia w ramach współpracy zostaną zaprezentowane w celu zainspirowania kolejnych pomysłów dotyczących rozwoju i współpracy pomiędzy chińskimi i europejskimi interesariuszami.

Inicjatywę „Earth Aspiration Action (E2A)” podjęło wspólnie ponad 40 chińskich i europejskich agencji rządowych, organizacji społecznych, instytutów badawczych, instytucji finansowych i wiodących przedsiębiorstw z Chin, Niemiec, Francji, Włoch, Danii, Szwajcarii i innych krajów. Inicjatywa E2A ma na celu: zbudowanie sieci międzynarodowych partnerów; połączenie sił w celu zbudowania i udostępnienia zielonej infrastruktury cyfrowej; wspieranie społeczności badawczej w promowaniu synergicznego rozwoju ekologicznego i cyfrowego oraz zachęcanie młodego pokolenia do podejmowania roli ważnych uczestników i przyszłych liderów zrównoważonego rozwoju.

W ramach konferencji odbyły się wymiany i dyskusje tematyczne przy okazji sympozjum pt. „Cyfryzacja napędza ekologiczny i zrównoważony rozwój”. Na sympozjum zaproszono czołowe instytucje z Chin i Europy, a tematyka dyskusji dotyczyła zielonej transformacji cyfrowej w urbanistyce, energetyce, przemyśle, lifestyle’u, innowacjach i finansach. Sympozjum poprowadziła Zheng Hong, dyrektorka generalna Centrum Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Technologicznej przy Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych. Szwedzka firma Sweco przedstawiła swój plan stworzenia strefy współpracy na linii Chiny ‒ UE w zakresie zielonych i cyfrowych innowacji (Taicang). Podczas sympozjum wykłady wygłosili eksperci z czołowych chińskich i europejskich instytucji, w tym z Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), Environmental Defense Fund (Funduszu Obrony Środowiska), firmy Siemens, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) ze Szwecji, Fińskiego Stowarzyszenia Branży Tekstylnej i Modowej, Uniwersytetu Technicznego w Monachium, Tencent, Haier, Jingdong Digital Technology Group, Beijing Financial Holding Group oraz Beijing Gas.

W ramach konferencji odbyło się również Chińsko-Europejskie Forum Miast Neutralnych Węglowo (2022). Moderatorami forum byli Ding Zhijun, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Oszczędności i Kompleksowego Wykorzystania Energii przy Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych, oraz Yang Zijian, pełniący funkcję dyrektora ds. polityki publicznej z Biura Współpracy między Chinami i Unią Europejską w zakresie Neutralności Węglowej. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele chińskich i europejskich agencji rządowych, w tym przedstawiciele Danii, miast Wuhan, Sanya i Taicang, a także organizacji społecznych i największych międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym Sojuszu Szwedzko-Chińskiego na rzecz Zielonej Technologii, Chińsko-Brytyjskiej Rady Biznesowej (CBBC), Royal Institution of Naval Architects, Roland Berger oraz Sweco. Uczestnicy forum wymienili się poglądami i wiedzą na temat kierunków realizacji synergicznej transformacji zielono-cyfrowej oraz innowacyjnych praktyk w miastach, udzielając strategicznego i praktycznego wsparcia dla budowy strefy współpracy na linii Chiny – UE w zakresie zielonych i cyfrowych innowacji oraz wdrożenia pilotażowego projektu współpracy Chin z Unią Europejską na rzecz innowacji w obszarze neutralności węglowej.

Pomyślne rezultaty Konferencji Ekologicznego Zrównoważonego Rozwoju w 2022 r. pokażą światu, że determinacja Chin w otwieraniu się na współpracę na wyższym szczeblu nie ulegnie zmianie, tak jak zmianie nie ulegnie historyczna misja współpracy społeczności międzynarodowej, korzystnej dla wszystkich stron. Chiny i Europa połączą siły w realizacji praktycznych projektów współpracy w celu promowania innowacyjnego modelu zielonego i zrównoważonego rozwoju poprzez szeroko zakrojone konsultacje, wspólne działania i wzajemne korzyści. Wszystkie te kraje wspólnie stawią czoło aktualnym wyzwaniom związanym z transformacją światowej gospodarki, sprawiając, że globalizacja gospodarcza będzie bardziej otwarta, inkluzywna, zrównoważona i korzystna dla wszystkich.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1967251/1.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1967252/2.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1967253/3.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1967254/4.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1967255/5.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1967257/7.jpg 

Źródło: China Green Sustainable Development Association (CGSDA)

Źródło informacji: PR Newswire

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM