Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (28/2022) Zawarcie Aneksów do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym

Spółka podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) aneksy

do umów kredytowych:

1. Aneks nr 26 do Umowy nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Bankiem, a NTT System S.A.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu

w rachunku bieżącym w wysokości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 30 czerwca 2024 r.

Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu:

– udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Klienta prowadzonymi

przez Bank

– oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego w zakresie zapłaty kwoty do maksymalnej

wysokości 150% kwoty Limitu

– zastaw rejestrowy na zapasach towarów o wartości min.80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów

złotych), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń na kwotę nie niższą niż 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) – zabezpieczenie wspólne z wielocelowym limitem kredytowym udzielonym na mocy Umowy nr 22/1383/WLK/06

– hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na rzecz Banku do kwoty 16.500.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89A, stanowiącej własność Klienta, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW

nr WA1O/00060450/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynku na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), od ognia i innych zdarzeń losowych, do powyższej hipoteki zostanie dopisana wierzytelność Banku z tytułu wielocelowego limitu kredytowego udzielonego na mocy Umowy nr 22/1383/WLK/06

– hipoteka umowna z wpisem na II miejscu do kwoty 10.800.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz Banku, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy położonej

w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych).

Z dniem podpisania Aneksu Bank rezygnuje z prawnego zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco z wystawienia Klienta.

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C,

zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r.,

nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r., nr 4/2011 z

29 marca 2011 r., nr 16/2011 z 15 października 2011 r., nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012 r., nr 5/2013 z

2 kwietnia 2013r., nr 1/2014 z 8 stycznia 2014 r., nr 11/2014 z 6 czerwca 2014 r., nr 1/2015 z 7 stycznia 2015 r.,

nr 13/2015 z 10 czerwca 2015 r., 13/2016 z dnia 31 maja 2016 r., nr 08/2017 z dnia 29 maja 2017 r.,

nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 15/2019 z dnia 31 maja 2019 r.,19/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

oraz nr 33/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku oraz nr 24/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

2. Aneks nr 2 Umowy nr 22/1383/WLK/06 o wielocelowy limit kredytowy (dalej „Limit”) zawarty pomiędzy Bankiem

a NTT System S.A. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela Klientowi wielocelowego limitu kredytowego zwanego dalej „Limitem” do wysokości 11.850.000,00 (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) w EUR. Spółka będzie mogła wykorzystywać Limit w następujący sposób: 11.100.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów sto tysięcy euro) kredyt w rachunku bieżącym, 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro) w formie gwarancji bankowych wraz z kredytem obrotowym dedykowanym na pokrycie zobowiązań wynikających z gwarancji, w formie krótko terminowych Kredytów Obrotowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro).

Terminy udostępnienia Limitu nie uległy zmianie.

Niniejszym Aneksem strony zaktualizowały zabezpieczenia ustanowione w związku z umową Limitu:

– oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego

– hipoteka umowna do 100% Limitu tj. 11.850.000,00 EUR (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) ustanowiona na rzecz Banku na I miejscu – podwyższenie obecnego pierwszorzędnego wpisu – na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, opisanej w księdze wieczystej KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych)

– hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na rzecz Banku do kwoty 16.500.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89A, stanowiącej własność Klienta, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW

nr WA1O/00060450/3 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynku na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00

PLN (słownie: pięć milionów złotych), od ognia i innych zdarzeń losowych, wspólnie z Umową kredytową

nr 2004/1001618733.

Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raporcie bieżącym

RB nr 12/2022 z 29 czerwca 2022 roku.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM