Biznes i finanse

STALPROFIL SA (3/2023) Informacja o wyborze oferty STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na budowę gazociągu DN 400 relacji „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu r

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 13 lutego 2023 roku, powziął informację o wyborze przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) oferty złożonej przez STALPROFIL S.A. (Wykonawca) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiące Zadanie nr 1B, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce”.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. , oferta złożona przez STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu o wartości 38,7 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy.

O podpisaniu umowy z Zamawiającym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM