Biznes i finanse

RAFAMET SA (8/2023) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. zwołane na dzień 25 stycznia 2023 r. i zakończone dnia 15 lutego 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET zwołane na dzień 25 stycznia 2023 r. i zakończone, po ogłoszonej przerwie, dnia 15 lutego 2023 r.

Uchwały podjęte w dniu 25 stycznia 2023 r. zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM