Polityka i społeczeństwo

Rimini Street wybiera Tokio na lokalizację wartego 50 tys. USD Programu Grantów Charytatywnych RMNI LOVE w 2023 roku

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), światowy dostawca produktów i usług z kategorii oprogramowania biznesowego, czołowy dostawca wsparcia programistycznego jako podmiot obcy dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił, że w tym roku firma wybrała Tokio na miejsce corocznego Programu Grantowego RMNI LOVE o wartości 50 tys. USD. Jest to ufundowany przez Rimini Street program charytatywny, zapewniający wsparcie finansowe i promocyjne organizacjom charytatywnym i innym, których działalność jest zgodna z wartościami i misją firmy.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230215005402/pl/.

O Programie Grantowym RMNI LOVE

Firma Rimini Street zainaugurowała Program Grantowy RMNI LOVE w 2022 roku w swoim rodzinnym mieście Las Vegas, przyznając pięciu lokalnym organizacjom charytatywnym po 10 tys. USD. Wybrane organizacje zaproszono, by opowiedziały swoje historie podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej w biurze firmy w Las Vegas, w obecności członków społeczności i pracowników Rimini Street. Relację z najważniejszych momentów wydarzenia można znaleźć tutaj.

W uznaniu dla stosowanego przez firmę modelu wsparcia klientów o nazwie „Podążaj za słońcem”, który umożliwia sprawowanie opieki nad poszczególnymi przypadkami przez wyspecjalizowanych inżynierów aż do rozstrzygnięcia, w 2023 roku Program Grantowy RMNI LOVE skierował się w stronę regionu Azji i Pacyfiku (APAC).

„Firma wybrała Tokio na gospodarza programu w 2023 roku, chcąc docenić i uczcić bogatą historię i ugruntowany sukces działalności Rimini Street w Japonii. Mając na uwadze setki klientów o uznanej reputacji i rosnący zespół wybitnych talentów, z radością otwieramy nasz program RMNI LOVE na organizacje charytatywne działające na rzecz upodmiotowienia społeczności, w których mieszkamy i pracujemy” – wyjaśnia Yorio Wakisaka, dyrektor generalny japońskiej filii Rimini Street.

Program Grantowy RMNI LOVE jest częścią organizowanego przez Rimini Street corocznego Miesięcznego Programu RMNI LOVE, który jest realizowany w lutym. Pracowników zachęca się do wyrażania wdzięczności za zasadnicze wartości Rimini Street, określane skrótem 4C – Firma (Company), Klienci (Clients), Współpracownicy (Colleagues) i Społeczność (Community) – w wysyłanych pocztą elektroniczną wiadomościach wyrażających uznanie, komentarzach na wewnętrznej platformie służącej do komunikacji w firmie oraz w mediach społecznościowych.

Jak ubiegać się o grant w ramach Programu Grantowego RMNI LOVE

Posiadające certyfikat rządowy organizacje charytatywne z siedzibą w Tokio i sąsiednich regionach są zaproszone do ubiegania się o jeden z pięciu grantów o wartości 10 tys. USD za pośrednictwem witryny internetowej stworzonego przez Rimini Street programu RMNI LOVE. Na jej stronach można znaleźć więcej szczegółowych informacji i wymagania, a także sekcje, w których organizacje charytatywne dzielą się relacjami ze swojej działalności i wpływu na społeczność.

Nominowani do programu będą zatwierdzani od 15 lutego 2023 roku, a termin nadsyłania zgłoszeń minie 10 marca 2023 r. Wszystkie zgłoszenia będą oceniane, weryfikowane i poddawane pod głosowanie przez Globalny Komitet Wykonawczy programu charytatywnego Rimini Street i Fundację Rimini Street, które odzwierciedlają zróżnicowaną kulturę i pochodzenie personelu firmy.

Fundacja Rimini Street nawiązała partnerstwo i wspiera prawie 450 organizacji charytatywnych o globalnym zasięgu. Dowiedz się więcej o nagradzanym programie filantropijnym Rimini Street oraz działalności i wpływie firmy na stronie www.riministreet.com/foundation.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), podmiot notowany w indeksie Russell 2000®, światowy dostawca produktów i usług z kategorii oprogramowania biznesowego, czołowy dostawca wsparcia programistycznego jako podmiot obcy dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce. Firma oferuje wysokiej klasy, charakteryzujące się krótkim czasem reakcji zintegrowane zarządzanie aplikacjami i usługi wsparcia, które umożliwiają licencjobiorcom oprogramowania biznesowego znaczne obniżki kosztów, uwolnienie zasobów potrzebnych do innowacji i osiągnięcie lepszych wyników biznesowych. Obecnie ponad 4900 organizacji z listy Fortune 500 i listy Fortune Global 100, reprezentujących średni segment rynku i sektor publiczny oraz szerokie spektrum branż uczyniło Rimini Street swoim zaufanym dostawcą produktów i usług z kategorii oprogramowania biznesowego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę http://www.riministreet.com i nawiąż kontakt z Rimini Street na Twitterze, Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach programu odkupu akcji oraz zdolność firmy do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na jej działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla działalności firmy oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla klientów spółki oraz jej perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć działalność firmy lub działalność jej obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach jej instrumentu kredytowania; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i jej zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych firmy lub niezdolność do ustanowienia przez nią odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów produktów i usług firmy, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; jej zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; zdolność spółki do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do jej systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych jej pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230215005402/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

tel. 702-285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM