Polityka i społeczeństwo

Używając potencjału Odry do odnowy regionu – nowa ustawa w wykazie prac Rady Ministrów

Cele projektu

 • Rekultywacja dorzecza Odry
 • Usprawnienie działań inwestycyjnych na rzecz poprawy stosunków wodnych
 • Utworzenie Inspekcji Wodnej
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców dorzecza Odry
 • Poprawa jakości wód

Projekt ma służyć ochronie środowiska wodnego w dorzeczu Odry oraz zapewnić długofalowe rozwiązania pozwalające na zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych. Warto pamiętać, że zapobieganie zanieczyszczeniom jest zdecydowanie tańsze niż ich usuwanie.

Tym samym, mając na uwadze wszystkie aspekty, projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry stanowi kolejny krok na drodze do zapewnienia lepszego i bardziej świadomego korzystania z potencjału przyrodniczego naszego kraju.

Nowy system stawek opłat

W ramach projektowanej ustawy wprowadzony zostanie nowy system stawek opłat za skorzystanie z wód i urządzeń wodnych, który uwzględniać będzie koszty środowiskowe, ryzyko i wpływ inwestycji na środowisko, a także wspierać będzie wdrażanie proekologicznych działań, takich jak:

 • poprawa jakości wody,
 • zmniejszenie zanieczyszczeń,
 • ochrona przed powodziami i suszami,
 • ochrona zasobów wodnych,
 • ochrona rzek i dopływów.

Wprowadzenie nowego systemu stawek pozwoli na zachęcanie właścicieli do prowadzenia działań proekologicznych na rzece Odrze i jej dopływach oraz na stosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, które będą miały pozytywny wpływ na środowisko.

Ponadto wprowadzone zostaną nowe mechanizmy finansowe, które pozwolą na zapewnienie finansowania inwestycji środowiskowych w zlewni rzeki Odry. Aby umożliwić skuteczne wdrożenie tych działań, ustanowiony zostanie Fundusz Ochrony Środowiska, który będzie wspierać wdrażanie projektów środowiskowych w regionie.

Dzięki zastosowaniu tych narzędzi, wprowadzonych w ramach projektowanej ustawy, możliwe będzie skuteczne zarządzanie środowiskiem wodnym znajdującym się na rzece Odrze i jej dopływach, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zapewnieniem optymalnych warunków do życia i rozwoju lokalnych społeczności.

W trosce o bezpieczeństwo środowiska wodnego, projektowana ustawa umożliwi podjęcie działań analityczno-planistycznych, pozwoli na wprowadzenie nowych stawek opłat i zaostrzenie kar finansowych za wykroczenia związane z gospodarką wodną, a także ustanowienie nowego Funduszu Ochrony Środowiska, co w połączeniu z nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami, przyczyni się do poprawy jakości wody i ochrony środowiska nad rzeką Odra oraz jej dopływami.

Kompleksowe działania, w ramach projektowanej ustawy, wpłyną pozytywnie na jakość powietrza, wody i gleby, a także na poprawę jakości życia mieszkańców regionu i zapewnią bezpieczeństwo środowiska wodnego.

Instrumenty fiskalne

Dostosowaniem do wyzwań związanych z zasolaniem środowiska wodnego zajmie się Ministerstwo Finansów, które wprowadzi stawki opłat za korzystanie ze środowiska dla przedsiębiorców, zgodnie z zapisami ustawy. Cele, jakie ma osiągnąć nowy system, to:

 • Zmobilizowanie podmiotów do stosowania bardziej proekologicznych rozwiązań w zakresie zrzutu wód zasolonych.
 • Promowanie inwestycji w systemy retencyjno-dozujące w celu ograniczenia zrzutu wód zasolonych.
 • Usprawnienie systemu monitoringu wód powierzchniowych.

Dzięki wprowadzeniu odpowiednich narzędzi, mamy szansę na zredukowanie problemu zasolania środowiska wodnego i ochronę przed jego negatywnymi skutkami. Opracowanie skutecznych strategii wymaga jednak wielu wysiłków, zarówno finansowych, jak i eksperckich. Warto zadbać o środowisko i pamiętać, że jedynie dzięki wspólnym działaniom możemy odnieść sukces!

Rewitalizacja Odry

Projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry jest obecnie w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych i z podmiotami nadzorowanymi. Po zakończeniu tego etapu możliwe będzie zapoznanie się z nim na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego. Przewiduje on m.in. wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla lokalnych społeczności i przedsiębiorców, którzy zaangażują się w proces rewitalizacji.

Konieczność wprowadzenia działań rewitalizacyjnych wynika z wieloletniego zanieczyszczenia rzeki Odry i niekorzystnych zmian w jej środowisku naturalnym. Dzięki ustawie rewitalizacja Odry przyniesie wiele korzyści dla regionu, takich jak:

 • Poprawa jakości wody w rzece i jej dopływach
 • Wzrost liczby turystów i mieszkańców regionu lubuskiego
 • Rozwój gospodarczy
 • Łagodzenie skutków zmian klimatu

Rewitalizacja Odry to szansa na zmianę środowiska naturalnego i lepsze życie mieszkańców regionu. Dzięki ustawie możliwe będzie szybsze wdrażanie konkretnych projektów rewitalizacyjnych, które przyczynią się do poprawy jakości życia i dobrobytu społecznego. To istotna inwestycja w przyszłość, o którą warto zadbać.

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, jakie może przynieść przeprowadzenie rewitalizacji Odry, istnieje również wiele wyzwań, z którymi należy się liczyć. Jednym z nich jest zapewnienie dostępu do funduszy unijnych, które są niezbędne dla powodzenia przedsięwzięcia. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie wsparcia społeczności lokalnych i przedsiębiorców w celu wypracowania właściwych rozwiązań. Dlatego ważne jest, aby uzyskać jak największy wkład społeczny w proces rewitalizacji Odry, aby wszystkie działania odbywały się na rzecz ochrony środowiska i tworzenia zrównoważonego rozwoju.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM