Biznes i finanse

Państwowa Komisja ds. Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich Poniżej Lat 15 – Zgłaszanie Kandydatur Terminem

Podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni odbędzie się panel dyskusyjny na temat korzyści dla firm z realizacji działań CSR. Dyskutować będziemy o tym, jakie korzyści społeczne płyną z odpowiedzialności społecznej i jakie korzyści dla firm może to przynieść. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie wdrożyć strategię CSR w swojej firmie.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Marszałek Sejmu, na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 2 regulaminu Sejmu, wyznaczył termin zgłaszania kandydatur do dnia 30 czerwca 2023 r. w związku z postanowieniem o wygaśnięciu członkostwa Andrzeja Nowarskiego w dniu 8 czerwca 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią postanowienia Marszałka Sejmu z dnia 9 czerwca 2023 r.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Kancelaria Sejmu

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2219, z 2022 r. poz. 181), zwanej dalej „Ustawą”, osoba powołana do Komisji musi spełniać następujące warunki:

Posiadać co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze lub psychologiczne.

Być wyposażoną w wiedzę i doświadczenie z zakresu problematyki przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Mieć znaczące osiągnięcia na polu naukowym lub działalności publicznej.

Posiadać kompetencje do wykonywania zadań właściwych dla Komisji.

Mieć nieskazitelny charakter i dobre imię.

1) Obywatelstwo polskie oraz pełne korzystanie z praw publicznych;

2) Pełna zdolność do czynności prawnych;

3) Brak skazania prawomocnego za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) Co najmniej jeden z poniższych warunków spełnionych:

a) Tytuł doktora habilitowanego lub tytuł profesora;

b) Nauczyciel akademicki w rozumieniu art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

c) Wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne, psychologiczne lub pedagogiczne;

d) Nadanie Orderu lub Odznaczenia, o którym mowa odpowiednio w art. 10 – 18 oraz w art. 19a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1031).

W okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała ani nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 i 497), ani nie współpracowała z tymi organami.

Komisja cieszy się nieposzlakowaną opinią, zgodnie z art. 6 ust 7 i 8 ustawy. Wymienione osoby, których dotyczy wspomniana ustawa, nie mogą być członkami Komisji.

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 624) określa, które osoby nie mogą być członkami Komisji.

Członkiem Komisji nie może być nikt, kto pełni jakąkolwiek funkcję społecznego współpracownika, zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim albo w biurze posła do Parlamentu Europejskiego, bądź wchodzi w skład organu partii politycznej zewnętrznej, uprawnionego do zaciągania zobowiązań, lub jest zatrudniony lub wykonuje jakiekolwiek prace na umowę cywilnoprawną z partią polityczną.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Psychologów, organizacje pozarządowe, a także Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub co najmniej 35 posłów. Wymienione instytucje i osoby muszą spełniać określone warunki – ich zadania statutowe przez co najmniej 2 lata powinny dotyczyć ochrony praw dzieci, w szczególności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy seksualnej.

Aby złożyć wniosek o powołanie członka Komisji, należy go złożyć do Marszałka Sejmu zgodnie z art. 30 ust. 3 regulaminu Sejmu. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, dane o kandydacie oraz jego zgodę na kandydowanie, zgodnie z art. 30 ust. 2 regulaminu Sejmu.

Kandydat na członka Komisji musi także złożyć oświadczenie, że spełnia wymogi określone w ust. 6 – 8 ustawy. Osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dodatkowo złożyć oświadczenie lub informację o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990, zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy.

Ponadto wymagana jest zgoda na przestrzeganie zasad określonych w ustawie i regulaminie Sejmu.

W związku z art. 31d ust. 3 regulaminu Sejmu, w przypadku gdy podmiotem składającym wniosek w sprawie powołania członka Komisji jest organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 6 ust. 9 ustawy, konieczne jest dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających, że organizacja spełnia wymóg co najmniej dwuletniego działania na rzecz ochrony praw dzieci i przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy seksualnej.

PAP SA publikuje komunikaty w serwisie bez wykonywania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM