Nauka i technologie

Bezpieczeństwo gleby w małopolskich parkach krajobrazowych: badania potwierdzają brak WWA

Rezultaty badań 10 różnych związków organicznych zaliczanych do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach pobranych z małopolskich parków krajobrazowych wskazują, że w jednej czwartej próbek doszło do przekroczenia dopuszczalnych zawartości, które stanowią zagrożenie dla ochrony powierzchni ziemi.

Przepływ ruchu drogowego jest wyraźnie widoczny w pobliżu szlaków komunikacyjnych, głównie dróg lokalnych, które przecinają parki krajobrazowe. Wpływ ten można przypisać głównie transportowi, choć w mniejszym stopniu również przemysłowi.

Wyniki badań akademików z Katedry Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports” (https://doi.org/10.1038/s41598-023-28726-6), wskazują na zanieczyszczenie gleb WWA na obszarach chronionych w Małopolsce. Przekroczenie dopuszczalnych zawartości WWA w glebach stało się powodem do opracowania nowych rozwiązań prawnych, które w przyszłości będą w stanie zapewnić skuteczną ochronę przyrody oraz umożliwią remediację.

Dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, wraz ze swoim zespołem przeprowadziła badania powierzchniowych próbek gleb z 39 lokalizacji, w tym z 5 parków krajobrazowych i 5 rezerwatów przyrody na terenie województwa małopolskiego. Celem tych analiz było oznaczenie zawartości i stopnia zanieczyszczenia środowiska przez 10 najbardziej rozpowszechnionych związków wielkocząsteczkowych (WWA) w tych cennych przyrodniczo obszarach oraz sprawdzenie, czy dotychczasowy monitoring i ocena tego rodzaju zagrożeń jest właściwa.

„Wykonane badania miały głównie charakter poznawczy, ponieważ naszym zdaniem istnieje zauważalna luka w szczegółowym rozpoznaniu stanu środowiska w odniesieniu do obszarów chronionych w Polsce” – podkreślają badacze w publikacji zatytułowanej „Anthropogenic impact on soils of protected areas – example of PAHs”.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zbadali glebę w Malopolskich Parkach Krajobrazowych. Ich celem było sprawdzenie, czy gleba jest wolna od toksycznych składników i substancji. Badacze użyli do tego specjalnych testów laboratoryjnych. Wyniki wskazują, że gleba jest w dobrym stanie.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie postanowili sprawdzić glebę w Malopolskich Parkach Krajobrazowych. Przeprowadzili szczegółowe testy, aby określić, czy gleba zawiera toksyczne składniki lub substancje. Po przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych okazało się, że gleba w parkach krajobrazowych jest wolna od szkodliwych składników i substancji.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM