Polityka i społeczeństwo

Prezydent podpisuje MRiT: Nowe możliwości w planowaniu przestrzennym

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii pracowało nad zmianami w celu zwiększenia efektywności i przyspieszenia procedur. Nowa ustawa pozwala nam wykorzystać potencjał inwestycyjny istniejących i planowanych projektów.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii widzi nowelizację jako istotny krok w kierunku poprawy warunków branży nieruchomości. Kolejne kroki obejmują wsparcie na rzecz wprowadzenia nowych procesów i unowocześnienia istniejących struktur. Plansze i decyzje będą teraz bardziej dostępne dla obywateli, a procesy będą przebiegać bardziej sprawnie.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie nadal wspierać inwestycje w infrastrukturę i planowanie miejskie. Przed nami jeszcze wiele pracy, aby zwiększyć przepływy kapitału i wsparcie dla władz lokalnych. Chcemy zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom możliwości inwestycyjne w oparciu o uczciwe i szybkie procedury.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uważa, że nowelizacja planowania i zagospodarowania przestrzennego znacznie przyspieszy i ułatwi procesy inwestycyjne. Jesteśmy przekonani, że zmiany te pozytywnie wpłyną na rozwój przemysłu nieruchomości i gospodarki jako całości.

Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi istotny krok w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Uproszczenie przepisów umożliwia szybkie i skuteczne wytyczanie planów ogólnych i miejscowych przez gminy. Ma to na celu ograniczenie chaotycznego rozwoju oraz wyeliminowanie niekontrolowanego rozrostu zabudowy i patodeweloperstwa w nieodpowiednich lokalizacjach. Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, wyraził swoje poparcie dla tego przedsięwzięcia.

Plan zagospodarowania przestrzennego zapewni lepszą koordynację między różnymi dziedzinami planowania, uwzględnienie aspektów środowiskowych oraz zapobieganie nieracjonalnym decyzjom. Uproszczenie przepisów pomoże gminom w szybszym i bardziej efektywnym wytyczaniu planów ogólnych i miejscowych, co ma na celu ograniczenie niekontrolowanego rozwoju i zabezpieczenie przed nieodpowiednim wykorzystaniem przestrzeni. Minister Waldemar Buda wyraził swoje poparcie dla tego ważnego przedsięwzięcia.

Plan ogólny będzie zawierał wszystkie przepisy dotyczące przestrzeni publicznej, w tym m.in. lokalizację inwestycji i zagospodarowania przestrzennego. Będzie on stanowił punkt odniesienia dla innych aktów planistycznych gminy, takich jak uchwały i studia.

Ustalenie planu ogólnego będzie wymagało od gmin szczegółowego przemyślenia i optymalizacji procesu planistycznego. Plan ogólny musi być wypracowany we współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym m.in. z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych grup interesów.

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, którego celem jest ujednolicenie przepisów dotyczących przestrzeni publicznej. Jego wprowadzenie pozwoli na optymalizację procesu planowania oraz zagwarantuje, że interesy wszystkich zainteresowanych stron będą uwzględnione. Gminy mają do 1 stycznia 2026 r. na uchwalenie planu ogólnego, który będzie stanowił podstawę dla innych aktów planistycznych.

Proces ustalania planu ogólnego jest procesem złożonym, w którym muszą zostać wzięte pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego ważne jest, aby samorządy miały dobre relacje z mieszkańcami i lokalnymi grupami interesów, w celu uzyskania ich wsparcia w procesie ustalania planu.

Gmina wprowadzi nowy Plan Ogólny, zastępując dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ma na celu ułatwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju, poprzez ustalenie podstawowych wytycznych, które zapewnią podstawę do podejmowania decyzji dotyczących planów miejscowych oraz warunków zabudowy.

Aby dostarczyć samorządom skutecznych narzędzi przyjmowania planów miejscowych, wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński zadeklarował proces skrócenia tego procesu do 8 miesięcy lub mniej niż rok, w celu zapobiegania długotrwałemu czasowi obecnie zajmowanym przez tę działalność.

Forma cyfrowa wersji planu ogólnego zapewni dużo większą precyzję w zagospodarowaniu terenu. Wersja cyfrowa pozwoli na dokładne zinterpretowanie granic stref z dokładnością do metra kwadratowego, co znacznie ułatwi planowanie. Co więcej, wersja cyfrowa będzie możliwa do dowolnego powiększenia, dzięki czemu wszystkie szczegóły będą lepiej widoczne.

Aby zapewnić skuteczne i wydajne realizacje projektów, istotnym czynnikiem jest właściwa wymiana informacji między planistami a wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces planowania. Do tego celu należy wykorzystać konsultacje, w ramach których planiści i interesariusze wymieniają informacje na temat projektu.

Konsultacje są kluczowym elementem procesu planowania przestrzennego, ponieważ pozwalają na wyeliminowanie problemów i nieporozumień, a także na wypracowanie wspólnego porozumienia i wspólnego stanowiska na dany temat. Mogą również pomóc w ustaleniu właściwych rozwiązań i stanowić cenne źródło informacji i wiedzy.

Pierwszym krokiem do wdrożenia zintegrowanego planu inwestycyjnego jest uregulowanie zasad jego stosowania. Przewidziany zostanie zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania takiego planu, jak również szczegółowe regulacje dotyczące jego wydawania oraz warunki, jakie musi spełniać inwestor.

Koncepcja zintegrowanego planu inwestycyjnego ma na celu włączenie w proces inwestycyjny samorządów lokalnych oraz zapewnienie współdziałania podmiotów gospodarczych z władzami gmin w celu uzyskania jak najlepszych efektów inwestycji. Zatem w drodze współpracy stron dojdzie do wypracowania warunków przedsięwzięcia, które będą korzystne dla wszystkich zaangażowanych.

Zintegrowany plan inwestycyjny wprowadzi proces planowania inwestycji mieszkaniowych na wyższy poziom, zapewniając efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz wsparcie samorządów lokalnych w procesie tworzenia najkorzystniejszych warunków inwestycyjnych.

Wdrożenie zintegrowanego planu inwestycyjnego umożliwi zapewnienie współpracy niezbędnej do spełnienia oczekiwań inwestora oraz interesów społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Nowe narzędzie planowania pozwoli z kolei na odpowiedzialne inwestowanie oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy.

Kolejna istotna zmiana dotyczy uregulowań wynikających z przepisów prawa budowlanego. Nowe przepisy zakładają możliwość wydawania decyzji w trybie uproszczonym, co ułatwi i skróci czas uzyskania pozwolenia na budowę.

Nowa wersja przepisów przewiduje elastyczność w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Gmina ma możliwość określenia w jakich terenach decyzje będą wydawane, a także ograniczenia zasięgu obszaru analizowanego do 200 m. Dodatkowo przepisy prawa budowlanego pozwalają na wydawanie decyzji w trybie uproszczonym, co skutecznie skraca czas uzyskania pozwolenia na budowę.

Rejestr Urbanistyczny, który będzie dostępny on-line w formie nieodpłatnej, zapewni wszystkim zainteresowanym dostęp do aktualnych informacji o przestrzeni miejskiej oraz wszelkich procedurach administracyjnych.

Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia przepisy zawarte w podpisanej ustawie wchodzą w życie.

Wszystkie komunikaty opublikowane w serwisie PAP są dokładnymi odzwierciedleniami treści przekazanych przez Autora, bez żadnych zmian wprowadzonych przez PAP SA. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść komunikatów, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM