Zdrowie i styl życia

Farmaceuta – nowe prawo do krytykowania lekarzy

Farmaceuci zgodnie z nową wersją Kodeksu Etyki Aptekarza RP będą mogli wypowiadać opinie dotyczące terapeutycznego postępowania lekarza. Zmiany te są wynikiem bardziej otwartego i liberalnego podejścia do tego zagadnienia. Portal MGR.FARM podkreśla, że nowy Kodeks to duży krok naprzód w kwestii profesjonalnego zaangażowania farmaceutów.

Wybory do władz Naczelnej Izby Aptekarskiej już za rok! Aby przygotować się do tego wyjątkowego wydarzenia, NIA opublikowała projekt nowego Kodeksu Etyki, zachęcając farmaceutów z całej Polski do wyrażenia swoich opinii i zgłoszenia swoich sugestii. Przed nami ostatni miesiąc na przesyłanie uwag – do końca lipca br.!

Jeśli poszukujesz niezbędnych informacji na temat Projektu nowego Kodeksu Etyki Aptekarza RP, NIA zachęca do przesyłania swoich uwag i komentarzy. Przeczytaj więcej na temat tego tematu, klikając w link.

W związku z dynamicznymi zmianami gospodarczymi, społecznymi i technologicznymi, wymagana jest aktualizacja obecnego Kodeksu Etyki Aptekarza RP, aby dopasować go do zmieniających się warunków. Od czasu uchwalenia Kodeksu w 2012 roku, farmaceuci zyskali szereg nowych kompetencji i możliwości, w tym uprawnienia do szczepienia pacjentów i świadczenia usług opieki farmaceutycznej poza aptekami. Wraz z nowymi regulacjami prawnymi, takimi jak uchwalona Ustawa o Zawodzie Farmaceuty, nadchodzi czas na uaktualnienie Kodeksu Etyki Aptekarza RP, aby zapewnić farmaceutom odpowiednie narzędzia do sprawnego wykonywania zawodu.

W związku z tym, Naczelna Rada Aptekarska powołała zespół farmaceutów, który zajął się przygotowaniem projektu nowelizacji Kodeksu. Projekt został opublikowany na początku lipca, zachęcając wszystkich farmaceutów do przekazywania swoich uwag i propozycji zmian. Konsultacje te są nadal otwarte, a Naczelna Rada Aptekarska oczekuje aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych stron.

Nowy Kodeks Etyki Farmaceuty RP ma za zadanie regulować wszystkie aspekty związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Wprowadza on wymagania w zakresie zachowania etycznego, profesjonalnego wywiązywania się z obowiązków, a także odpowiedzialnego zarządzania aptekami, punktami aptecznymi lub hurtowniami.

Kodeks Etyki Farmaceuty RP ma na celu nie tylko wsparcie profesjonalnego wykonywania zawodu, ale także ochronę interesów pacjentów. Każdy farmaceuta, który zdecyduje się przestrzegać postanowień Kodeksu, będzie miał pewność, że wykonuje swoje zawodowe obowiązki zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami etycznymi.

„Po zmianie nie będzie wątpliwości, że Kodeks Etyki obejmuje swoimi regulacjami każdego farmaceutę wykonującego zawód w jakiejkolwiek formie” – czytamy w uzasadnieniu zmiany.

„Dotyczą one przede wszystkim doprecyzowania sposobu i form wykonywania zawodu farmaceuty, a tym samym wymagają rozszerzenia pieczy organów samorządu zawodu farmaceuty na wszystkie rodzaje aktywności zawodowej farmaceutów” – czytamy dalej w uzasadnieniu.

Postęp w zakresie edukacji farmaceuty

Kodeks Etyki Aptekarza RP wprowadza również nowe postanowienia dotyczące edukacji farmaceuty. Farmaceuci są zobowiązani do ciągłego doskonalenia i rozwijania swoich umiejętności zawodowych, a także poszerzania wiedzy w zakresie farmacji. Za ich pośrednictwem wdrażane są nowe praktyki i zabiegi mające na celu zapewnienie lepszego dostępu do usług farmaceutycznych i wsparcie pacjentów w zakresie zdrowia i farmacji.

Zwiększenie odpowiedzialności farmaceutów

Kodeks Etyki Aptekarza RP wprowadza również zmiany w zakresie odpowiedzialności farmaceutów za wykonywanie zawodu. Każdy farmaceuta jest zobowiązany do należytego wykonywania swoich obowiązków zawodowych i przestrzegania przepisów i procedur określonych w Kodeksie. Odpowiedzialność ta wzrasta, jeśli farmaceuta nie spełni swoich obowiązków lub jeśli działania te naruszą prawa pacjentów lub szkodzą dobru publicznemu.

Zagwarantowanie praw pacjentów

Kodeks Etyki Aptekarza RP zawiera również postanowienia dotyczące zwiększenia opieki farmaceuty nad pacjentem. Farmaceuci są zobowiązani do zapewnienia pacjentom prawa do informacji, wsparcia i uwzględnienia ich potrzeb, a także do dostarczania wiarygodnych informacji na temat produktów i usług farmaceutycznych. To przyczynia się do polepszenia jakości opieki farmaceutycznej i zagwarantowania praw pacjentów.

Wpływ Kodeksu Etyki na zawód farmaceuty

Kodeks Etyki Aptekarza RP ustanawia standardy etyczne i profesjonalne, które farmaceuci są zobowiązani przestrzegać. Ma to na celu zagwarantowanie wysokich standardów opieki farmaceutycznej i zapewnienie, że pacjenci będą chronieni przed niedostosowaniem do wymagań etycznych i profesjonalnych. Postanowienia Kodeksu Etyki zapewniają, że farmaceuci będą wykonywać swój zawód z należytą starannością, a także że będą działać zgodnie z zasadami etycznymi i profesjonalnymi.

Zgodnie z nowymi regulacjami wykonywanie zawodu farmaceuty będzie możliwe wyłącznie jako osoba prawna. Zostaną wprowadzone zakazy zawierania umów i zaciągania innych zobowiązań, które ograniczą niezależność zawodową. Farmaceuci nie będą mogli umożliwiać innym osobom lub podmiotom wykonywania pracy pod swoim imieniem i nazwiskiem, ani kontrolować swojej działalności w sposób naruszający obowiązujące przepisy, zasady etyki i deontologii zawodowej, czy uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

„Z uwagi na priorytetowe znaczenie niezależności zawodowej, farmaceuta zobowiązany będzie do informowania swojego samorządu o każdej próbie ograniczania swobody lub niezależności zawodu” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Aby zapewnić farmaceutom niezależność zawodową, konieczne jest usunięcie wszelkich wpływów zewnętrznych, które mogą zakłócić jakość i bezpieczeństwo opieki pacjentów. W tym celu należy przeprowadzić szereg regulacji i wdrożyć skuteczne procedury.

Konieczne jest zapewnienie farmaceutom wystarczającego wsparcia, aby mogli wypełniać swoje obowiązki zgodnie ze standardami i przepisami.

Aby farmaceuci mogli wykonywać swoje obowiązki zgodnie z wymogami i przepisami, potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Należy zapewnić im szkolenia, wiedzę oraz narzędzia, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał.

W założeniach nowego Kodeksu zakazane jest wypowiadanie się o lekarzu i leku w sposób dyskredytujący. Aptekarz może jednak wyrażać swoje uzasadnione opinie, o ile są one w oparciu o wiedzę medyczną i służą pacjentowi. Warto także pamiętać, że prawo nakłada na aptekarza obowiązek informowania pacjenta o alternatywnych możliwościach leczenia, w tym także o zaletach i wadach wybranych przez niego preparatów.

Uchylenie tego zapisu daje farmaceutom możliwość udzielenia pacjentom informacji i opinii w sprawie decyzji lekarza, jeśli uważają, że jest ona wskazana, przy zachowaniu wysokich standardów etycznych i zasad profesjonalizmu. Jest to szczególnie ważne w okresie pandemii, w którym farmaceuci pełnią ważną rolę w udzielaniu porad pacjentom, pomagając im w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ich zdrowia.

„Norma art. 11 Kodeksu Etyki nie wnosiła nic szczególnego do zasad wykonywania zawodu farmaceuty. W ponad trzydziestoletniej działalności samorządu nigdy nie zdarzyło się, aby farmaceuta dopuszczał się jakichkolwiek przewinień na tym tle. Ponadto, zważywszy na wynikającą z Konstytucji RP wolność wyrażania swoich poglądów, dotychczasowe brzmienie art. 11 Kodeksu Etyki podlegało uchyleniu” – czytamy w uzasadnieniu.

Uchylenie zapisu z Kodeksu Etyki jest istotne, aby wprowadzić nowe usługi świadczone przez farmaceutów, takie jak przeglądy lekowe. Te przeglądy składają się z analizy farmakoterapii pacjenta, wykrywania problemów oraz zgłaszania ich do lekarza. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że lekarze nie zawsze traktują te działania jako wsparcie, ale jako krytykę ich postępowania terapeutycznego. Może to prowadzić do skarg na ich działania, zgodnie z art. 11 Kodeksu.

Aktualizacja Kodeksu Etyki Aptekarza RP wdraża nowe wytyczne w kwestii reklamy. Według nich farmaceuci nie mogą reklamować żadnych produktów, usług ani działań, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest również wykorzystywanie w reklamie treści, które są niezgodne z zasadami etyki farmaceutycznej lub wprowadzają publiczność w błąd. Reklamowanie produktów farmaceutycznych powinno odzwierciedlać ich zakres wskazań i przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych.

Projekt wyraźnie ustalił, że reklamą jest nie tylko adres wykonywania zawodu, rodzaj i zakres wykonywanej działalności, ale również informacja o posiadanych przez farmaceutę tytułach zawodowych i naukowych.

Zgodnie z Kodeksiem farmaceuci są zobowiązani do nieudzielania reklamy produktom leczniczym, wyrobom medycznym, suplementom diety i żywności specjalnego przeznaczenia. Ponadto farmaceuci powinni zachować ostrożność i nie uczestniczyć w żadnych działaniach reklamowych, które mogą zakłócić godność zawodu farmaceuty lub wzbudzić zwątpienie w jego zaufanie.

W ostatnich latach działania podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego stosowania leków stały się ważnym elementem działalności farmaceutów. Współcześnie farmaceuci mają za zadanie edukowanie pacjentów w zakresie leków, wyrobów medycznych i innych produktów farmaceutycznych.

Dzięki wprowadzanym przez farmaceutów zasadom etycznym, możliwe jest zapewnienie właściwego i bezpiecznego stosowania leków oraz dostarczenie pacjentom odpowiednich informacji. Farmaceuci mogą udzielać porad z zakresu stosowania leków, a także wspierać pacjentów w przyjmowaniu leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Krajowy Zjazd Aptekarzy wprowadził szereg zasad, których celem jest zapewnienie farmaceutom godnego zarobku i możliwości wykonywania zawodu zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Wszelkie działania podjęte w tym celu mają na celu zagwarantowanie pacjentom bezpiecznego i właściwego stosowania leków.

Farmaceuci powinni przestrzegać zasad określonych w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, aby zapewnić właściwe i bezpieczne stosowanie leków. Wszelkie działania reklamowe związane z lekami i wyrobami medycznymi są zakazane, a farmaceuci są zobowiązani do przestrzegania powyższych postanowień.

Farmaceuci powinni również śledzić najnowsze informacje i opracowania z zakresu farmacji, aby być na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi w tym zakresie. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach dotyczących zasad bezpiecznego i właściwego stosowania leków, pozwala farmaceutom zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwalają im wykonywać swój zawód zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM