Polityka i społeczeństwo

Finansowanie ochrony rolników z Funduszu Ochrony Rolnictwa: Jak skorzystać z rekompensat?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że producenci rolni, którzy w 2022 roku nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne od niewypłacalnych podmiotów skupujących, mogą w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. złożyć wniosek o rekompensatę w właściwym oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rolnicy, którzy ucierpieli wskutek niewypłacalności skupujących, mogą uzyskać wsparcie finansowe w postaci rekompensaty. Aby to zrobić, muszą złożyć wniosek w właściwym oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do końca sierpnia 2021 r.

Podmioty niewypłacalne są to podmioty skupujące, przechowujące, obrabiające lub przetwarzające produkty rolne, wobec których została zastosowana któraś z następujących procedur:

• ogłoszenie upadłości,

• oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości,

• umorzenie postępowania upadłościowego,

• otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne,

• wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności przez dany podmiot lub wykreślenie osoby fizycznej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsekwencją dla podmiotu niewypłacalnego jest brak możliwości wykonywania działalności gospodarczej i przywracania płynności finansowej.

W takim przypadku, organy podatkowe i inne organy administracji publicznej mogą wszcząć postępowanie zmierzające do ustalenia przyczyn niewypłacalności podmiotu i wyciągnięcia konsekwencji.

Postępowanie to może przyczynić się do wzmocnienia regulacji prawnych dotyczących spraw niewypłacalności w przyszłości.

Ponadto, podmioty niewypłacalne zobowiązane są do składania wszelkich niezbędnych informacji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w skład którego wchodzą m.in. dane finansowe dotyczące podmiotu.

Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone również na podstawie niezależnych działań, w których podmiot może zostać wezwany do udzielenia informacji i złożenia wyjaśnień.

W przypadku stwierdzenia przez organy administracji publicznej niezgodności lub naruszenia prawa, podmiot może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

KOWR prowadzi program rekompensat, który pozwala podmiotom niewypłacalnym na odzyskanie części ich należności.

Aby ubiegać się o rekompensatę, należy złożyć wniosek, który zostanie zweryfikowany przez dyrektora Oddziału Terenowego.

Od 15 września do 30 września 2023 roku dyrektor będzie wydawać decyzje w sprawie rekompensat.

Wysokość rekompensaty jest ustalana na podstawie wysokości wierzytelności z faktur VAT oraz faktur VAT RR w kwotach netto, jak również procentowej stawki ustalonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rekompensata może pokryć do 50% wartości należności, jednakże jej wysokość jest uzależniona od dostępnych środków.

Wypłata rekompensat będzie realizowana za pośrednictwem Funduszu Ochrony Rolnictwa, który w 2023 roku otrzyma z budżetu państwa dotację w wysokości 50 milionów złotych.

Publikowane w serwisie PAP komunikaty nie podlegają jakimkolwiek modyfikacjom ze strony PAP SA, a ich nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść – zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM