Polityka i społeczeństwo

Sierpniowa oferta programów unijnych i KPO: 87 konkursów dla przedsiębiorców i samorządów

Sierpień to czas, kiedy będzie można skorzystać z 87 konkursów unijnych, w tym 28 z programów krajowych, 38 z programów regionalnych, 14 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 7 z Krajowego Planu Odbudowy. Niektóre z nich już trwają, inne zostaną uruchomione jeszcze przed końcem wakacji.

1. Samorządy oraz ich pracownicy mają możliwość skorzystania z funduszy unijnych, które mają na celu wsparcie w zakresie modernizacji i rozwoju lokalnej komunikacji autobusowej.

2. Fundusze UE mogą zostać wykorzystane do zakupu autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych w celu obsługi nowych linii autobusowych poza miastem, a także wymiany taboru autobusowego na istniejących pozamiejskich liniach autobusowych.

3. Samorządy będą miały możliwość uzyskania dofinansowania na modernizację istniejącej infrastruktury transportowej w celu zapewnienia wyższej jakości i dostępności komunikacji miejskiej.

Kwalifikowalne są nowe zakupy pojazdów, które będą wykorzystywane w celu wzmocnienia infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Dofinansowanie może wynieść do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

KPO oferuje możliwość dofinansowania zakupu nowych pojazdów, które będą wykorzystywane w celu poprawy infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Środki mogą wynosić do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym województwa, powiaty, związki powiatowe, związki powiatowo-gminne, związki gminne oraz gminy, mogą skorzystać z dofinansowania KPO na zakup nowych pojazdów, a także infrastruktury ładowania i tankowania tych pojazdów. Dofinansowanie może wynieść do 95 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej w ramach programu FEnIKS planowane jest na sierpień 2023 roku.

Wnioski o dofinansowanie będą oceniane w oparciu o wskazane wytyczne programu, w tym m.in. pozytywny wpływ na rozwój kultury, kreatywność, innowacyjność oraz wykorzystanie dostępnych środków.

Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe mają szansę skorzystać z dofinansowania w programie FEnIKS, jeśli spełnią wymogi określone w zarządzeniu.

Zgłoszenia należy składać w sierpniu 2023 roku, po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie w programie FEnIKS.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z warunkami i wytycznymi programu FEnIKS, które określają wymogi dotyczące pozytywnego wpływu na rozwój kultury, kreatywności, innowacyjności i wykorzystania dostępnych środków.

Organizacje, które spełnią wymagania określone w zarządzeniu, będą mogły skorzystać z szansy na dofinansowanie w programie FEnIKS.

Już teraz zapraszamy do zapoznania się z warunkami i wytycznymi programu FEnIKS, aby w sierpniu 2023 roku móc skutecznie skorzystać z możliwości dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie będą oceniane w oparciu o wskazane wytyczne programu i ich spełnienie zapewni szanse na uzyskanie dofinansowania na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej.

Najlepiej przygotować się do naboru wniosków już teraz, aby w pełni wykorzystać szansę na dofinansowanie w programie FEnIKS.

Organizacje, które złożą poprawny wniosek w terminie i spełnią wymagania określone w zarządzeniu, mają szansę na otrzymanie dofinansowania na rozwój infrastruktury kultury i turystyki kulturowej.

Zapraszamy Państwa do złożenia wniosku w sierpniu 2023 roku, po ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie w programie FEnIKS.

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu FEnIKS planowane jest na sierpień 2023 roku. Przygotujcie się już teraz, aby w pełni wykorzystać szanse na dofinansowanie w programie.

Państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe mają szansę na skorzystanie z dofinansowania w ramach programu FEnIKS.

Aby skorzystać z dofinansowania, należy zapoznać się z warunkami i wytycznymi programu, w tym w szczególności wymogami dotyczącymi pozytywnego wpływu na rozwój kultury, kreatywności, innowacyjności i wykorzystania dostępnych środków.

Podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO, na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub obiektami z tytułem Znak Dziedzictwa Europejskiego mogą skorzystać z możliwości dofinansowania w ramach działań konserwatorskich i restauratorskich, budowy nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego, zakupu sprzętu lub wyposażenia, konserwacji i digitalizacji zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, działań informacyjno-promocyjnych, podnoszenia kompetencji kadr oraz działań edukacyjnych.

1 sierpnia rozpoczyna się nabor wniosków w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI). Maksymalna alokacja środków wynosi 400 mln zł. Celem programu jest wspieranie inwestycji przyczyniających się do rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska naturalnego oraz zmiany klimatu.

Ogłoszony nabor skierowany jest do osób dorosłych powyżej 25 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które chcą podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Osoby te mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów szkoleniowych i edukacyjnych.

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo TUTAJ.

Celem programu EFSI jest wspieranie projektów infrastrukturalnych, które przyczynią się do rozwoju lokalnego i regionalnego oraz ochrony środowiska naturalnego i zmiany klimatu. Termin składania wniosków upływa 29 września br.

Program edukacyjny skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, które chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Oferta obejmuje dofinansowanie szkoleń i projektów edukacyjnych.

Udział w programie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek do dnia 29 września br. Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo TUTAJ.

Wsparcie będzie skierowane na organizację kursów, mających na celu umożliwienie osobom o niskich umiejętnościach i kompetencjach rozwijania swoich podstawowych umiejętności, w szczególności umiejętności cyfrowych.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w szczególności dla tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, doświadczając ubóstwa, wykluczenia społecznego lub nierównego traktowania. Chcemy pomóc im przeciwdziałać tym zjawiskom i ułatwić im dostęp do różnych możliwości rozwoju.

1. Nabór w Programie Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur trwa do 17 sierpnia 2020 roku i oferuje maksymalne dofinansowanie w wysokości 95 proc. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

2. Program MALUCH + zapewnia dofinansowanie tworzenia nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, a także wspiera ich funkcjonowanie przez 36 miesięcy.

3. Aplikacje o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

4. Program MALUCH + wspiera zarówno tworzenie, jak i funkcjonowanie nowych żłobków i klubów dziecięcych.

5. Dofinansowanie w ramach Programu MALUCH + jest skierowane do podmiotów działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie z KPO są kierowane do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Kolejny nabor wniosków w ramach programu „Maluch Inwestycja” rozpocznie się 1 lutego 2021 r. i potrwa do 28 lutego 2021 r.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach programu „Maluch Inwestycja”. Ten nabor skierowany jest do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat i potrwa od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo TUTAJ.

Pierwszym krokiem w realizacji projektu jest zbadanie potencjalnych zagrożeń i wyzwań wynikających z wykorzystania technologii cyfrowych oraz określenie najważniejszych kwestii bezpieczeństwa informacji w JST.

Cyberbezpieczny samorząd

Nasz projekt ma na celu wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz zapewnienie skutecznej ochrony systemów informacyjnych. W ramach jego realizacji zidentyfikujemy zagrożenia oraz określimy najistotniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządowych.

Dalej, opracujemy strategię działań prewencyjnych oraz przygotujemy wytyczne dotyczące reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji.

1. Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oferuje szansę na wsparcie inicjatyw, których celem jest zwiększenie dostępu do cyfrowego środowiska i usług.

2. Aby uzyskać więcej informacji na temat naboru skorzystaj z linku udostępnionego TUTAJ.

3. Projekt „Lepsze drogi w Polsce Wschodniej” ma na celu wspomóc zarządców dróg w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i części mazowieckiego.

4. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury drogowej, co zapewni lepszą jakość i bezpieczeństwo na drogach w tych rejonach.

Program Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej zapewni miastom wsparcie w zakresie infrastruktury drogowej i zieleni.

Polska Wschodnia posiada wyjątkowe zasoby, które pomogą jej stać się bardziej odporna na zmiany klimatu.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferują szansę na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dla poprawy życia mieszkańców.

Nabór jest prowadzony z programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej w celu wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i zieleni.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć pod adresem TUTAJ.

Korzyści z tego programu obejmą budowę parków, ogrodów i łąk miejskich, połączeń między terenami zielonymi, miejskich stawów i oczek wodnych, udrożnienie przepływu kanałów, czy rzek miejskich.

Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej miasta będą mogły wykorzystać swoje zasoby do stworzenia bardziej odpornej infrastruktury na zmiany klimatu.

Dostępne są również innowacyjne rozwiązania, które zapewnią lepsze życie mieszkańcom Polski Wschodniej.

Modernizacja już istniejących przestrzeni w miastach pozwoli na usuwanie miejskich „wysp ciepła”, dzięki czemu woda będzie mogła wnikać w grunt i zostanie ona dłużej zatrzymana, zmniejszając ryzyko odparowywania w okresach suszy oraz zmniejszając możliwość gromadzenia się na powierzchni w sytuacjach ulewnych deszczy.

Konkurs jest skierowany do JST o liczbie mieszkańców z przedziału 20-100 tys. oraz do uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Dotyczy on miast średnich, które tracą swoje funkcje gospodarczo-społeczne, jak również do miast subregionalnych, w których zgromadzona jest największa liczba gmin zmarginalizowanych.

Wyjątkową okazją do wykorzystania możliwości jakie daje Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej jest nabór na mikro innowacje społeczne. Projekty te mają na celu stworzenie nowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Chętne do udziału w naborze podmioty muszą wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór jest prowadzony w ramach polityki spójności Unii Europejskiej i będzie trwał od 10 lipca do 18 września 2023 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Jeśli masz dobry pomysł, który może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu, to ten nabór jest stworzony właśnie dla Ciebie. Już dziś poznaj szczegóły i złóż swój projekt!

Nabór jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i stanowi doskonałą okazję do wykorzystania wsparcia jakie oferuje Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej. Nie zwlekaj – złóż swój projekt już dziś!

Począwszy od 10 lipca do 18 września 2023 r. trwa nabór projektów, które mają na celu powstanie nowych mikro innowacji społecznych. Przedsięwzięcia będą obejmować preinkubację, inkubację, akcelerację i rozwinięcie wybranych rozwiązań.

Każdy, kto ma odpowiednie doświadczenie w realizacji tego typu projektów może ubiegać się o dofinansowanie. Więcej informacji dotyczących tego naboru znajduje się na stronie internetowej Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Jeśli masz pomysł, który może mieć pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców regionu, to nie zwlekaj – złóż swój projekt i skorzystaj z tej jedyny w swoim rodzaju okazji!

Nabór jest dostępny dla wszystkich i może być świetną okazją do wykorzystania możliwości jakie oferuje Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej. Aby dołączyć do grona beneficjentów, należy złożyć swój projekt do 18 września 2023 r.

Nabór jest częścią programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, którego celem jest wsparcie organizacji związkowych w działaniach na rzecz adaptacyjności.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Do naboru zgłaszane są projekty, których celem jest wzmocnienie partnerstwa społecznego poprzez pomoc związkom zawodowym w rozwoju ich zdolności do tworzenia, monitorowania i wprowadzania zmian w prawie i polityce publicznej.

Organizacje związkowe mają szansę uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania w ramach programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Więcej szczegółów na temat naboru udostępniono TUTAJ.

Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności, który jest wspierany za pośrednictwem programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, ma na celu umożliwienie organizacjom związkowym działania na rzecz wzmocnienia przywództwa społecznego.

Organizacje związkowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, których celem jest wzmocnienie partnerstwa społecznego poprzez wsparcie w tworzeniu, monitorowaniu i wprowadzaniu zmian w prawie i polityce publicznej.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć TUTAJ.

Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności jest częścią programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, który ma na celu wsparcie organizacji związkowych w działaniach na rzecz adaptacyjności.

Organizacje związkowe mają szansę uzyskać wsparcie finansowe w ramach programu, aby wspierać projekty w zakresie tworzenia, monitorowania i wprowadzania zmian w prawie i polityce publicznej.

Więcej informacji na temat naboru dostępnych jest TUTAJ.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM