Biznes i finanse

Rada Ministrów przyjmuje budżet na 2024 rok: Komunikat

Kilka wieków tradycji i doświadczenia w zakresie usług pocztowych, a do tego niezwykle ambitne inwestycje – to wszystko składa się na przyszłość Poczty Polskiej. Po kilku najbliższych latach narodowy operator pocztowy stanie się jednym z bardziej widocznych graczy na rynku usług kurierskich i paczkowych, gdzie obecne są również wielkie międzynarodowe korporacje.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, nowy budżet na 2024 r. opiera się na trzech filarach: bezpieczeństwie militarnym, ambitnych programach społecznych i ochronie zdrowia Polaków. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, wsparcia rodzin, emerytów i rencistów oraz podniesienia wynagrodzeń w budżetówce zostanie przeznaczona określona kwota. Dochody budżetu państwa szacowane są na 683,6 mld zł, natomiast wydatki na 848,3 mld zł.

Rok 2024 będzie rokiem dynamicznego wzrostu gospodarczego, dlatego też budżet na ten rok skupia się na trzech głównych priorytetach: bezpieczeństwu militarnego, wsparciu społecznemu i ochronie zdrowia Polaków. Wydatki będą wyższe niż kiedykolwiek w wielu kategoriach, m.in. na obronność i bezpieczeństwo, seniorów i rodziny oraz programy społeczne. Samorządy otrzymają specjalne wsparcie finansowe, w postaci znacznych kwot z podatku PIT, CIT oraz subwencji dla JST, które wzrosną aż o 43,3 mld zł, do łącznej kwoty 202,6 mld zł – zaznaczyła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Projekt ustawy budżetowej na 2024 r. przewiduje:

• dochody budżetu państwa na poziomie 683,6 mld zł, • wydatki budżetu państwa ograniczone do 848,3 mld zł, • deficyt budżetu państwa nie przekraczający 164,8 mld zł, • deficyt sektora finansów publicznych (zgodnie z metodologią Unii Europejskiej) na poziomie około 4,5% PKB, • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 54,0 % PKB.

Występujące uwarunkowania makroekonomiczne to:

• wzrost produktu krajowego brutto w ujęciu realnym na poziomie 3,0%, • wzrost inflacji średniorocznej o 6,6%, bez wpływu szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, • wzrost wynagrodzeń o 11,1%, • 10,2% wzrostu konsumpcji prywatnej w ujęciu nominalnym.

Rynek pracy

Względem poprzedniego roku stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2024 r. będzie niższa o 0,3%, wynosząc 5,2%.

Budżet środków europejskich na 2024 rok zakłada:

• dochody budżetu środków europejskich w wysokości 86 889 mld zł, • wydatki budżetu środków europejskich w wysokości 119 398 mld zł, • deficyt budżetu środków europejskich: -32 509 mld zł.

Dochody

Kluczowym czynnikiem wzrostu prognozowanych dochodów budżetu państwa w 2024 r. będzie blisko 89 mld zł, które składają się z:

• wzrostu dochodów z VAT o ok. 53 mld zł, • wzrostu dochodów z podatku akcyzowego o 4,3 mld zł, • wzrostu dochodów z podatku CIT o 5,3 mld zł, • wzrostu dochodów z podatku PIT o 19,2 mld zł, • wzrostu dochodów niepodatkowych o ok. 6,5 mld zł, głównie za sprawą planowanej w 2024 r. wpłaty z zysku NBP w wysokości 6,0 mld zł.

Uwzględniając wydatki, projekt ustawy budżetowej na rok 2024 uwzględnia stabilizującą regułę wydatkową (SRW).

W latach 2020-2023 Komisja Europejska wprowadziła ogólną klauzulę wyjścia, dzięki której Polska mogła dostosować swoją stabilizującą regułę wydatkową (SRW) do sytuacji wywołanej pandemią. W 2024 roku planowane jest powrócenie do unijnych reguł fiskalnych.

Aby ułatwić przejście do normalnego funkcjonowania, rząd wdrożył strategię przywracania SRW, która umożliwia stopniowe zwiększanie wydatków zgodnie z zasadami unii.

Aby zapewnić pełną kompatybilność pomiędzy wytycznymi UE i polskim prawem, w SRW wprowadzono nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansową, zastępując dotychczasowy mechanizm korekty. Ponadto, w celu zapewnienia zgodności między przedpłatami na zakup sprzętu wojskowego (rekordowanymi w obliczanej metodą kasową SRW) a dostawami sprzętu (wydatek i wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki UE w momencie dostawy) dodano „klauzulę obronną”. Klauzula ta jest obojętna dla wyniku sektora wg metodyki UE.

Ustawa budżetowa na 2024 r. zapewnia środki na wiele niezbędnych dziedzin, w tym:

• 190,9 mld zł na zdrowie i Narodowy Fundusz Zdrowia, • 158,9 mld zł na obronność i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, • 76,6 mld zł na subwencję oświatową, • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 112,3%, • wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 13. emerytury) oraz kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. 14. emerytury), • realizację programów społecznych takich jak Program „Rodzina 800+”, „Dobry Start” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, • finansowanie zadań inwestycyjnych w sferze zdrowia, transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, • zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę, rolnictwo.

Zapoznając się z komunikatami publikowanymi w serwisie PAP, należy pamiętać, że zostały one dostarczone przez ich nadawcę bez żadnych zmian w treści. Nadawca odpowiada za zawartość komunikatu zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM