Biznes i finanse

PGE idzie naprzód – transformacja polskiej energetyki do zeroemisyjności w 2040 r

Polska ścieżka rozwoju energetyki w kierunku czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii została zaakceptowana i zaktualizowana przez Polską Grupę Energetyczną. Opracowana strategia PGE zakłada, że do 2030 r. wszelkie źródła wykorzystujące węgiel do produkcji energii zostaną zlikwidowane, a w ciągu następnych 10 lat zbudowanych zostanie 12 GW mocy w odnawialnych źródłach. Ponadto, Grupa PGE przeznaczyła 125 mld zł na inwestycje w morskie farmy wiatrowe, magazyny energii, budowę elektrowni jądrowej oraz modernizację sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa.

„PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną już w 2040 roku, czyli o 10 lat wcześniej niż zakładała strategia Grupy PGE z 2020 roku. Aktualizacja strategii to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem realizacji strategii PGE będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów” – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE wspiera swoją strategię wprowadzania innowacji i transformacji cyfrowej, aby zapewnić jeszcze większą wydajność i jakość jej usług. Planuje ona wykorzystanie najnowszych technologii, aby rozwijać inteligentne sieci energetyczne, usprawniać procesy produkcyjne i zwiększać efektywność energetyczną.

Grupa PGE zamierza wdrożyć ambitny program inwestycyjny w celu zapewnienia rozwoju i wzrostu w latach 2021-2030. Do tego celu przeznaczy 125 miliardów złotych na inwestycje w energetykę, wykorzystując najnowocześniejsze technologie i rozwiązania cyfrowe. Dodatkowo, celem umocnienia swojej pozycji lidera na rynku energii, Grupa PGE zamierza wzmocnić potencjał wytwórczy i zapobiec niedoborom energii w Polsce.

Grupa PGE postawiła na innowacje i cyfryzację, które pozwolą jej na osiągnięcie jeszcze większej wydajności i jakości usług. Planuje wykorzystać technologie przyszłości, takie jak inteligentne sieci energetyczne, automatyzacja procesów produkcyjnych i optymalizacja efektywności energetycznej.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest wdrożenie poważnych inwestycji w czyste źródła energii. Grupa PGE planuje wybudować dodatkowe 7 GW w morskich farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim, 1,5 GW w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych do 2040 roku. Inwestycje te są ważnym krokiem w kierunku stworzenia zrównoważonego, czystego i odnawialnego źródła energii.

Grupa PGE będzie współpracować z wiodącymi firmami technologicznymi, aby zapewnić innowacyjne technologie, które będą wykorzystywane podczas budowy, a także wspierać krajowe inicjatywy, aby zagwarantować zaangażowanie społeczności lokalnych w korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Grupa PGE będzie również współpracować z lokalnymi przedsiębiorstwami, aby umożliwić im uczestnictwo w procesie tworzenia czystych źródeł energii.

Rozwój źródeł czystej energii

Grupa PGE wierzy, że jej celem do 2040 roku powinno być osiągnięcie w segmencie energetyki odnawialnej ponad 7 GW w morskich farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim, 1,5 GW w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych. Aby to osiągnąć, przeprowadzimy inwestycje w zielone źródła energii, aby zapewnić nam długoterminową stabilność i zrównoważony rozwój.

Grupa PGE przyjmuje zaangażowanie w innowacyjne technologie i współpracę z wiodącymi firmami technologicznymi, aby zapewnić sprawną realizację projektów. Ponadto wspieramy inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii, aby umożliwić społeczności lokalne wykorzystanie nowoczesnych technologii. W końcu wspieramy lokalne przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zielonych źródeł energii.

Elastyczność systemu i stabilne dostawy energii zapewni zawodowa energetyka niskoemisyjna o łącznej mocy 5 GW w 2040, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne. Elektrownia jądrowa realizowana w konsorcjum z partnerem polskim i koreańskim, a także elektrownie oparte na paliwie gazowym, zostaną zastąpione przez zielone paliwa (np. biometan, wodór, amoniak) przed rokiem 2040.

Do roku 2040 PGE zamierza wybudować 17 GW mocy wytwórczej, która będzie w całości pochodzić z zero- i niskoemisyjnych źródeł energii. Morskie farmy wiatrowe, które zostaną zbudowane przez PGE, będą mogły dostarczyć ok. 26 TWh energii, co stanowi odpowiednik tego, co potrzebuje 11 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Aby skutecznie wykorzystać energię OZE, PGE nastawia się na zbudowanie sieci magazynów energii obejmujących elektrownie szczytowo-pompowe, magazyny bateryjne oraz inne technologie magazynowania energii. Do 2035 roku ma to zapewnić systemowi elektroenergetycznemu moc 3,7 GW, zabezpieczając jego stabilność i sprawne działanie, niezależnie od warunków pogodowych.

Grupa PGE ma zamiar wdrożyć do 2035 r. elektrolizery o mocy 300 MW. Przekształcanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE Grupy PGE w zielone paliwa pomoże zminimalizować emisje szkodliwych substancji do atmosfery w sektorach, które trudno całkowicie zelektryfikować, takich jak przemysł czy transport, co przyczyni się do ich zredukowania emisji CO2.

Ponadto, PGE chce stać się jednym z liderów usług energetycznych na rynku i dostarczać klientom innowacyjne usługi, w tym usługi z zakresu energetyki prosumenckiej, efektywności energetycznej oraz usługi związane z zarządzaniem i produkcją środowiskowo zrównoważonej energii.

Aby to osiągnąć, Grupa planuje wdrożyć platformę cyfrową, która pozwoli klientom na zarządzanie ich zużyciem energii i wygenerowanie dla siebie oszczędności. Platforma będzie miała zintegrowane usługi, takie jak dystrybucja, magazynowanie i produkcja energii, wykorzystujące innowacyjne technologie.

Magazyny energii, elektrolizery oraz instalacje hybrydowe zapewnią Grupy PGE optymalne wykorzystanie energii i zapewnią dostęp do niezbędnych usług dla cyfryzacji sieci. Te nowe technologie mają na celu zapewnienie równowagi między sieciami konwencjonalnymi a odnawialnymi źródłami energii, a także zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności dostaw.

PGE stawia sobie za cel wprowadzenie nowoczesnych technologii i usług na rynku polskim i wykorzystanie ich do osiągnięcia swojego priorytetowego celu – „zero niewykorzystanej energii”.

Magazyny energii, elektrolizery oraz instalacje hybrydowe są kluczem do osiągnięcia tego wyzwania. Przechowywanie energii, wytwarzanie jej w sposób bardziej efektywny oraz zwiększenie dostępności odnawialnych źródeł energii pozwolą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie zużycia paliw kopalnych.

PGE wprowadza nowe rozwiązania w celu unowocześnienia rozdziału energii, zwiększenia wydajności i zoptymalizowania zarządzania sieciami. Wdrożenie inteligentnych sieci, automatyzacji i nowych usług wpłynie na wzrost bezpieczeństwa dostaw energii i przyłączeniowy potencjał odnawialnych źródeł energii.

PGE wykorzystuje innowacyjne technologie, by zapewnić klientom dostęp do usług energetycznych, takich jak prosumenckie, efektywności energetycznej oraz usług związanych z zarządzaniem i produkcją środowiskowo zrównoważonej energii. Platforma cyfrowa ułatwi zarządzanie zużyciem energii przez klientów i pozwoli im osiągnąć oszczędności.

Grupa PGE wprowadza innowacje, które przyczyniają się do skutecznego wykorzystania czystej energii i stwarzają nowe możliwości rozwoju. Realizacja celów sprzedażowych opiera się na najwyższym standardzie zadowolenia klienta oraz umożliwia im współuczestniczenie w przemianach energetycznych. Nasze usługi oparte są na energetycznych innowacjach, rozwijanych zasobach ludzkich, zaawansowanej technologii oraz ulepszonych systemach informatycznych.

PGE ma na celu osiągnięcie lepszej konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów stałych, usprawnienie procesów operacyjnych oraz skrócenie czasu wdrażania nowych produktów. Stabilny model biznesowy oparty na czystej energii, wsparcie regulacyjne i taryfowe oraz odpowiedzialne podejście do rozwoju pozwolą na utrzymanie lub nawet zwiększenie ratingu kredytowego, a tym samym umożliwiają korzystanie z preferencyjnych źródeł finansowania.

Dzięki nowatorskim technologiom, Grupa PGE wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania zapewniające dekarbonizację ciepłownictwa sieciowego. Przy wykorzystaniu magazynów ciepła, elektryfikacji i technologii odnawialnych, w 2030 roku całkowicie zaniechano wykorzystywania węgla w tym segmencie. Wszelkie systemy ciepłownicze będą zasilane głównie przez energię odnawialną, wspomaganą przez technologie hybrydowe i paliwa zielone. Ponadto, Grupa PGE wspiera rozwój wielkoskalowych pomp ciepła i kotłów elektrodowych, co zapewni nam dostęp do wysoce efektywnych i czystych źródeł energii. Wszystko to pozwoli nam na osiągnięcie zeroemisyjności netto już w 2040 roku.

Dzięki rosnącemu udziałowi odnawialnych źródeł energii oraz postępującej cyfryzacji sektora energetycznego, dekarbonizacja ciepłownictwa stała się bardziej realna. Nadwyżki energii produkowanej w odnawialnych źródłach można wykorzystać z korzyścią dla środowiska, dzięki elektryfikacji ciepłownictwa i stosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak pompy ciepła, odzysk i magazynowanie energii. W przypadku dużych systemów grzewczych możliwe jest wdrożenie niskotemperaturowych lub rozproszonych, hybrydowych węzłów ciepłowniczych, które zapewniają tanie i przyjazne dla środowiska ciepło dla polskich ośrodków miejskich.

Nowa strategia PGE przywiązuje niezwykłą wagę do standardów ESG, które są niezbędne do zrównoważonego rozwoju Grupy. Dzięki zaplanowanej dekarbonizacji, do 2040 roku PGE osiągnie zeroemisyjność, redukując emisje CO2 o 95 proc. Ciężar pozostałych emisji będzie kompensowany poprzez nasadzanie drzew zdolnych do pochłaniania CO2. W efekcie klienci PGE będą mieli dostęp do energii elektrycznej stworzonej bez wytwarzania ubocznych produktów spalania.

PGE wprowadza także szereg innych działań, aby poprawić swoje standardy ESG. Wszystkie cele zostaną osiągnięte poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, współpracę z partnerami i zaangażowanie społeczności lokalnej. Wszystkie te działania będą przyczyniać się do osiągnięcia przez PGE najlepszych na świecie standardów ESG.

PGE przewiduje również znaczące ograniczenie zużycia wody w swoich jednostkach konwencjonalnych – nawet o 50%. W celu realizacji wyzwań środowiskowych, Grupa będzie wspierać recykling i odzyskiwanie surowców z instalacji OZE oraz wdrażać innowacyjne technologie wykorzystujące uboczne produkty wytwarzania i wydobycia. PGE będzie wymagać od swojej kadry zarządzającej zgodności z międzynarodowymi standardami ESG, aby wyraźnie sygnalizować swoje zaangażowanie w transformację energetyczną i ochronę środowiska.

PGE wspiera proces transformacji energetycznej, umożliwiając podejmowanie odpowiedzialnych decyzji przez przedsiębiorstwa, pracowników branży energetycznej oraz mieszkańców. Do 2040 r. PGE będzie współpracować z partnerami biznesowymi, którzy przyjęli odpowiedzialne zobowiązania wobec środowiska, aby stać się wzorem do naśladowania dla innych.

Nowa wersja

Grupa PGE ogłosiła aktualizację Strategii i zainicjowała kampanię wizerunkowo-informacyjną wokół hasła „Polska bezpieczna energetycznie”. Celem jest popularyzacja założeń aktualizacji i przekierowanie do szczegółowych informacji zawartych w prezentacji multimedialnej na stronie internetowej https://strategiapge.pl.

Grupa PGE wspiera działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, wdrażając nowoczesne rozwiązania i technologie, które wpływają na wzrost efektywności energetycznej.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM