Biznes i finanse

Nie bądźmy tolerancyjni wobec drobnych oszustw – konsekwencje dla całej gospodarki

Uczestnicy XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu stanowczo potępili zjawisko nieprawidłowości wśród menedżerów i kadry zarządzającej, lekceważenia procedur w podmiotach gospodarczych oraz tuszowania błędów i drobnych oszustw. Wskazali one na zły wpływ takich działań na konkurencyjność firm i wizerunek całej polskiej gospodarki.

Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podkreśla, że w celu zapewnienia polskim firmom właściwego respektowania norm ładu korporacyjnego oraz przestrzegania procedur, kluczowe jest odpowiednie przeszkolenie przedsiębiorców i menedżerów w zakresie prewencji przestępczości finansowej.

„Zazwyczaj ten temat wypływa dopiero wtedy, kiedy już dochodzi do nieprawidłowości finansowych i afer, a ludzie już stracili pieniądze. Przez pewien czas wtedy pojawia się debata publiczna na temat koniecznych zmian, ale po jakimś czasie ona zanika” – podkreślał szef PANA, dodając, że wówczas negatywny efekt takich zdarzeń dla rynku finansowego i całej gospodarki bywa dramatyczny. 

Procedury finansowe są ważnym elementem zarządzania każdą firmą. Niestety, badania PANA wskazują, że co najmniej 30-40% polskich spółek akcyjnych nie przestrzega wymogów prawnych w zakresie poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

Chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest przestrzeganie procedur finansowych, wciąż wiele polskich firm tego nie robi. Według danych PANA, aż 30-40% spółek akcyjnych nie przestrzega obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

„Celem naszych akcji edukacyjnych jest uświadomienie kadrze menedżerskiej, że audyt to nie tylko dobry zwyczaj, ale też twardy obowiązek zapisany w prawie” – deklarował Marcin Obroniecki.

„Rzetelne informacje finansowe są fundamentem decyzji biznesowych i inwestycyjnych, więc lekceważenie procedur, niska kultura korporacyjna czy akceptacja manipulacji to zjawiska potencjalnie niekorzystne z punktu widzenia atrakcyjności firmy na rynku oraz całej gospodarki dla inwestorów zagranicznych” – argumentował prezes PANA.

Prof. Waldemar Rogowski, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i główny analityk Grupy BIK, zwraca uwagę, że Polacy często niechętnie odnoszą się do wszelkich sformalizowanych procesów biznesowych czy procedur finansowych. Niestety, w polskiej kulturze korporacyjnej większa jest lojalność wobec współpracowników i kadry zarządzającej, niż wobec samej organizacji, firmy czy instytucji.

Prof. Waldemar Rogowski zwraca uwagę na to, że dla polskich przedsiębiorców stosowanie ładu korporacyjnego oznacza nie tylko wypływające z tego korzyści, ale również wyrażenie szacunku dla interesu udziałowców i zwłaszcza drobnych inwestorów.

Polacy, ze względu na swoje przyzwyczajenia i kulturę, mają trudności z przyjęciem procedur biznesowych i finansowych. Ten stan rzeczy oznacza, że lojalność wobec zespołu, współpracowników i kadry zarządzającej jest silniejsza niż lojalność wobec samej organizacji, firmy czy instytucji.

Prof. Waldemar Rogowski podkreśla, że wdrożenie ładu korporacyjnego to również wyraz szacunku dla interesu udziałowców, a zwłaszcza drobnych inwestorów. Jest to więc korzyść, która wynika z przestrzegania odpowiednich zasad i procedur.

Według wyników badań przeprowadzonych przez BIG InfoMonitor przy wsparciu Związku Przedsiębiorstw Finansowych, więcej niż połowa Polaków popiera zachowania, które należy uznać za moralnie niezgodne, takie jak wykorzystanie błędu kasjera w sklepie dla własnych korzyści. Dodatkowo, ponad 60% społeczeństwa dopuszcza dobrowolne pracowanie na czarno w celu uniknięcia zajęcia komorniczego lub oszustwa we wnioskach o kredyt.

„Jeżeli jest tak wysoka akceptacja zachowań niemoralnych w społeczeństwie, to przenosi się to do instytucji czy przedsiębiorstw, w których się pracuje” – przestrzegał Waldemar Rogowski. Wskazywał też na kwestię relacji między pracodawcą a pracownikiem: jeżeli pracownik czuje się traktowany nie fair i podejrzewa, że jest oszukiwany, to na zasadzie wzajemności sam nie będzie fair wobec firmy czy instytucji.

Badania prof. Rogowskiego wykazały, że korporacyjne oszustwa finansowe mają swoje korzenie w niewielkich nieprawidłowościach wewnątrz firm. Pracodawcy są często skłonni zignorować te nieprawidłowości, pozostawiając je bez odpowiedniego działania i kontroli.

„Tymczasem ład korporacyjny i aktywne przeciwdziałanie naruszaniu tego ładu to fundament efektywnego biznesu. Respektowanie tych zasad oznacza dużo niższe ryzyko prowadzenia działalności, niższy koszt kapitału oraz większe bezpieczeństwo finansowe i większe zaufanie do firmy ze strony rynku kapitałowego (banków i inwestorów)” – mówił prof. Waldemar Rogowski.

Nasze przedsiębiorstwa są coraz bardziej zobowiązane do wdrażania zasad ładu korporacyjnego, by móc uzyskać kapitał od instytucji finansowych lub funduszy inwestycyjnych. Nie wystarczy już zapewnić wysoką jakość produktów czy usług – konieczne jest również, aby korporacje przestrzegały wszelkich wytyczonych zasad ESG. Co więcej, wielu partnerów międzynarodowych wyeliminuje firmy, które nie respektują ładu korporacyjnego z dostaw łańcucha wartości.

Vincenzo Dell’Osso, partner zarządzający w włoskiej firmie consultingowej BonelliErede, podczas debaty wskazywał, że we Włoszech tradycją jest własność rodzinna, a ta w konsekwencji prowadziła do anonimowej kontroli finansowej. Te lekceważące podejście do spraw finansowych doprowadzało do wielu skandali, które wywołały w kraju niepokój.

Dziś wiadomo, że stosowanie reguł ładu korporacyjnego w firmach może przyczynić się do zwiększenia ich efektywności. Przedsiębiorstwa starają się więc zapewnić odpowiednie środki ochrony dla dyrektorów finansowych oraz innych osób zajmujących się zarządzaniem finansami korporacyjnymi, aby zagwarantować ich niezależność. 

Prof. Waldemar Rogowski wskazywał również na inne aspekty finansów przedsiębiorstw. Zauważał on, że problemem może być niedostateczna niezależność ekonomiczna audytorów – nierzadko przedsiębiorstwa wybierają bardziej korzystne i mniej restrykcyjne audytorów, co prowadzi do bardziej liberalnego podejścia do oceny sprawozdań finansowych.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest ustanowiona, aby sprawować nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi działającymi w Polsce i nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów). Nasza agencja koncentruje się na poprawie jakości sprawozdań finansowych, co wpływa na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Prowadzimy działania w interesie publicznym, korzystne dla wszystkich interesariuszy sprawozdań finansowych, w tym inwestorów indywidualnych.

Uczestnicy XXXII edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu w dniach 5-7 września 2023 r. dyskutowali nad tematem „Ład korporacyjny a przeciwdziałanie przestępczości finansowej”.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM