Biznes i finanse

GOBARTO SA (2/2022) GOBARTO S.A. – połączenie Emitenta ze spółką zależną od niego

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12), Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu postępowania prowadzącego do połączenia Emitenta z wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta, zależną od niego, spółką Bekpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu („Bekpol”). Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, czyli spółki Bekpol, na spółkę przejmującą, czyli Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, do którego należą wszystkie udziały w spółce Bekpol, oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej, a także bez zmiany statutu spółki przejmującej w związku z połączeniem.

O kolejnych czynnościach w procesie połączenia Emitent będzie informował zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz przepisami o przekazywaniu do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM