Biznes i finanse

CAPITEA SA (4/2022) Powołanie Pana Adama Rucińskiego w skład Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Zarząd Capitea S.A. Emitent ” informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę powołującą Pana Adama Rucińskiego w skład Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji.

Pan Adam Ruciński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doradca inwestycyjny nr 122, biegły rewident nr 10428, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi.

Pełnił m.in. funkcje: członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczył Komitetowi Audytu, Zarządzającego funduszem akcji, zrównoważonym i obligacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Był również Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. oraz Prezesem Związku Maklerów i Doradców.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w BTFG Advisory sp. z o.o. oraz BTFG Audit sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Adama Rucińskiego, Pan Adam Ruciński spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych.

Działalność prowadzona przez Pana Adama Rucińskiego nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Adam Ruciński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Adam Ruciński – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM