Biznes i finanse

PHN SA (2/2022) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy najmu w SKYSAWA

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2022 r. spółka zależna od Emitenta – PHN SPV 1 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 1”) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PKO Bank Polski”) zawarły umowę najmu („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest długoterminowy wynajem całości powierzchni (łącznie ok. 34 550 mkw.) w kompleksie SKYSAWA należącym do grupy kapitałowej Emitenta, położonym w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36. Przekazanie przedmiotu najmu planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie odbiegających od powszechnie stosowanych standardów dla tego typu umów. Umowa przewiduje prawo pierwokupu dla najemcy. PKO Bank Polski nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem i PHN SPV 1 ani z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i PHN SPV 1.

Informacja o zawarciu powyższej Umowy, w ocenie Spółki, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, z uwagi na fakt, iż przewidywana wartość wynagrodzenia w ramach umowy najmu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM