Biznes i finanse

MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1 362 1 223 293 267
Pozostałe przychody operacyjne 205 434 44 95
Przychody finansowe 510 459 110 100
Strata z działalności operacyjnej -594 -704 -128 -154
Strata brutto -457 -573 -98 -125
Strata netto z działalności kontynuowanej -413 -641 -89 -140
Strata netto ogółem -413 -641 -89 -140
Strata netto dla akcjonariuszy -301 -579 -65 -126
Całkowity dochód netto -413 -641 -89 -140
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -301 -579 -65 -126
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 242 -608 -267 -133
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 670 -409 144 -89
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 159 7 35
Przepływy pieniężne netto, razem -539 -858 -116 -187
Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,02 -0,04 0,00 -0,01
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 36 662 37 605 7 880 8 176
Zobowiązania razem 5 627 6 157 1 209 1 339
Zobowiązania długoterminowe 230 227 49 49
Zobowiązania krótkoterminowe 5 397 5 930 1 160 1 289
Kapitał własny 31 035 31 448 6 671 6 837
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 28 026 28 327 6 024 6 159
Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 992 3 027
Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,01 2,03 0,43 0,44
dane dotyczące sprawozdania finansowego
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 3 751 133 807 29
Pozostałe przychody operacyjne 85 33 18 7
Przychody finansowe 217 113 47 25
Zysk brutto 3 500 -415 753 -91
Zysk netto ogółem 2 821 -512 607 -112
Zysk netto dla akcjonariuszy 2 821 -512 607 -112
Całkowity dochód netto 2 821 -512 607 -112
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 2 821 -512 607 -112
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 056 -537 -227 -117
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 811 49 175 11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 490 8 107
Przepływy pieniężne netto, razem -206 2 -44 0
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,20 -0,04 0,04 -0,01

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM