Biznes i finanse

HERKULES SA (8/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:

? Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 – 29 kwietnia 2022 r.

? Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 – 29 kwietnia 2022 r.

? Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 30 maja 2022 r.

? Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 r.

? Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757 (w dalszej części raportu „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego kwartalnego za czwarty kwartał 2021 r. oraz za drugi kwartał 2022 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Emitenta oświadcza, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, a także iż zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM