Biznes i finanse

ATLAS ESTATES LTD. (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport Bieżący nr 1/2022 z dnia 26 January 2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), niniejszym informuje o następujących terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe:

– pierwszy kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku;

– trzeci kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku;

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe- 22 września 2022 roku.

3. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 5 kwietnia 2022 roku.

Rada Dyrektorów Spółki oświadcza ponadto, iż:

– zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe,

– zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM