Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (1/2022) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 roku wpłynęło do Spółki żądanie Akcjonariusza – Luma Holding Ltd., reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia do porządku obrad tego zgromadzenia punktu dotyczącego wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej. Żądanie zostało złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki PROTEKTOR S.A.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść wyżej wymienionego żądania wraz z załącznikiem w postaci zaproponowanego przez Akcjonariusza projektu uchwały.

Jednocześnie Zarząd informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz Statutem Spółki w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM