Biznes i finanse

GTC SA (12/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 30 marca 2022 roku.

II. Skonsolidowane raporty kwartale:

? za I kwartał 2022 roku – 12 maja 2022 roku,

? za III kwartał 2022 roku – 16 listopada 2022 roku.

III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 24 sierpnia 2022 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2022 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM