Biznes i finanse

PROTEKTOR SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Realizując obowiązek określony w § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd PROTEKTOR Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w 2022 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy raport roczny za rok 2021:

29 kwietnia 2022 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2021:

29 kwietnia 2022 roku.

3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku:

30 maja 2022 roku.

4. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku:

30 września 2022 roku.

5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku:

29 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi oraz czwarty kwartał 2022 roku.

Ponadto zgodnie z § 79 ust. 5 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny wyłącznie za pierwsze półrocze 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM