Biznes i finanse

SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody ze sprzedaży 1 429 8 266 313 1 878
Koszt własny sprzedaży -746 -6 469 -164 -1 470
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 683 1 797 150 408
Koszty sprzedaży 0 -80 0 -18
Koszty ogólnego zarządu -5 159 -7 268 -1 131 -1 651
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 476 -5 551 -981 -1 261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 752 -5 546 -823 -1 260
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 811 -5 489 -835 -1 247
Zysk (strata) netto za okres -4 131 -5 499 -906 -1 249
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta -4 131 -5 499 -906 -1 249
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 146 -1 603 -909 -364
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 260 1 067 276 242
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 577 -3 131
Aktywa trwałe 340 614 73 136
Aktywa obrotowe 25 618 30 948 5 530 6 837
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 23 630 27 761 5 100 6 133
Zobowiązania długoterminowe 154 48 33 11
Zobowiązania krótkoterminowe 2 174 3 753 469 829
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,86 1,01 0,19 0,22
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,15 -0,20 -0,03 -0,05
Liczba akcji na dzień bilansowy 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111
Średnia ważona liczba akcji 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM