Biznes i finanse

SOHO DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny za 2020 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody ze sprzedaży 219 7 408 48 1 683
Koszt własny sprzedaży -69 -7 165 -15 -1 628
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 150 243 33 55
Koszty sprzedaży 0 -60 0 -14
Koszty ogólnego zarządu -4 277 -6 184 -938 -1 405
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 127 -6 001 -905 -1 363
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 450 -6 680 -756 -1 518
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 505 -6 210 -768 -1 411
Zysk (strata) netto za okres -3 525 -6 206 -773 -1 410
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 612 -718 -792 -163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 927 259 203 59
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 464 577 102 131
Aktywa trwałe 1 680 49 607 363 10 959
Aktywa obrotowe 25 288 28 564 5 458 6 310
Kapitał własny Emitenta 24 311 27 836 5 247 6 149
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 380 48 82 11
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 2 277 50 287 491 11 109
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,88 1,01 0,19 0,22
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,13 -0,23 -0,03 -0,05
Liczba akcji na dzień bilansowy 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111
Średnia ważona liczba akcji 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM