Biznes i finanse

RONSON DEVELOPMENT SE (13/2022) Zawarcie umów inwestycyjnych

Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 1 lutego 2022 r. Emitent i Amos Luzon Development and Energy Group Ltd., akcjonariusz dominujący Emitenta, zawarli umowy inwestycyjne typu SAFE z Sphera Master Fund L.P., More Provident Funds Ltd., Sphera Small Cap Fund L.P. oraz EJS Galatee Holdings („Inwestorzy”), na podstawie których Inwestorzy zobowiązali się, z zastrzeżeniem

określonych warunków, do zainwestowania w Emitenta łącznej kwoty o wartości 45 milionów ILS (czterdzieści pięć milionów szekli izraelskich). Powyższa kwota zostanie otrzymana przez Emitenta po spełnieniu się warunków zawieszających określonych w umowach, co ma nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy (termin ten może zostać przedłużony przez każdą ze stron o dodatkowe 30 dni).

Powyższe umowy przyznają Inwestorom określone prawa, które znajdą zastosowanie po wycofaniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym prawa do obejmowania instrumentów zamiennych na akcje Emitenta oraz prawa do konwersji ich inwestycji na akcje spółki Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.

Powyższe umowy nie nakładają na Emitenta uciążliwych lub ograniczających jego działalność zobowiązań.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM