Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (6/2022) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z par. 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd SYNEKTIK SA (Spółka) informuje, że w dniu 01 lutego 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 4.377.463,50 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, 50/100) w następujący sposób:

a) kwota 3 838 108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych, 05/100) zł została przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki tj. na wypłatę dywidendy w kwocie 0,45 zł na akcję;

b) pozostała kwota w wysokości 539.355,45 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 45/100) zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło:

a) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 10 lutego 2022 r.

b) dzień wypłaty dywidendy na 18 lutego 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM