Biznes i finanse

POLENERGIA SA (11/2022) PODPISANIE UMOWY INWESTYCYJNEJ POMIĘDZY POLENERGIA S.A. I MODUS ENERGY AB

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2021 z 31 grudnia 2021 r., informuje, że 21 marca 2022 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną podlegającą prawu litewskiemu („Umowa Inwestycyjna”) z litewską spółką Modus Energy AB (działającą pod marką Green Genius) („Green Genius”), która ma pełnić rolę partnera lokalnego w związku z planowanym rozwojem projektów elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim w regionie litewskiego morza terytorialnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Litewskiej („JV”, „Projekt”).

Warunkiem wykonania Umowy Inwestycyjnej jest uzyskanie zgody przez właściwy organ ochrony konkurencji, a także zawarcie umowy wspólników (w uzgodnionej formie) pomiędzy partnerami JV („Umowa Wspólników”). Umowa Inwestycyjna zakłada utworzenie pod prawem litewskim spółki specjalnego przeznaczenia, współkontrolowanej przez Emitenta oraz Green Genius („SPV”), która będzie realizować Projekt.

Celem JV jest sformalizowanie współpracy Emitenta z Green Genius, jako lokalnym partnerem, obejmującej dalsze analizy rozwoju litewskich regulacji zmierzających do przyjęcia ram prawnych rozwoju i budowy morskich farm wiatrowych oraz podejmowanie dalszych działań, na podstawie ustalonego przez strony harmonogramu i w oparciu o uzgodnione kryteria inwestycyjne, zmierzających między innymi do rozwoju Projektu.

Emitent nie wyklucza podjęcia dalszych wspólnych działań w celu budowy, komercjalizacji i eksploatacji Projektu. Jednakże odpowiednie decyzje mogą zostać podjęte dopiero w przyszłości.

Umowa Wspólników zawiera standardowe postanowienia dla tego rodzaju partnerstwa. W szczególności ustanawia ona podstawowe zasady współpracy pomiędzy Emitentem a Green Genius, reguluje prawa i obowiązki wspólników, zasady ładu korporacyjnego, przypadki i tryb zakończenia współpracy, a także określa zasady finansowania działalności JV przez wspólników.

Emitent poinformuje o podpisaniu Umowy Wspólników w formie kolejnego raportu bieżącego, który zostanie opublikowany zgodnie z wymogami MAR.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM