Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (8/2022) Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii K w obrocie na rynku podstawowym

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 102/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. postanowił:

(i) wprowadzić z dniem 4 lutego 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 obligacji na okaziciela serii K („Obligacje”) o wartości nominalnej 100 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00324”; oraz

(ii) notować Obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0125”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM